คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[e2pdf-view id=”1″ responsive=”page” zoom=”true” hide=”search,zoom,secondary-toolbar,left-toolbar,middle-toolbar,sidebar,pageupdown,pagenumber,presentation,openfile,openfile,download,bookmark,firstlastpage,rotate,cursor,scroll,spread,properties”]