คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายการล่าสุด

6354011535

เดวิส ชัยรัตน์

ขอจบภาค : 1

ปีการศึกษา : 2566

6206018720

สุชาติ จันทร์ทรง

ขอจบภาค : 1

ปีการศึกษา : 2566

6654005906

จารุภัทร ศรีสมยศ

ขอจบภาค : ซ่อม 1

ปีการศึกษา : 2566

5954003629

สุกานต์ธิดา สุขสม

ขอจบภาค : ซ่อม 1

ปีการศึกษา : 2566

6354000066

กัญญาณัฐ พละเลิศ

ขอจบภาค : 1

ปีการศึกษา : 2566

5554008655

คมสันติ ทองมาก

ขอจบภาค : 2

ปีการศึกษา : 2562

6254008946

ชลธิชา รักกำเหนิด

ขอจบภาค : ซ่อม 1

ปีการศึกษา : 2566

6254003699

กมลรัตน์ ศรีเครือ

ขอจบภาค : 1

ปีการศึกษา : 2562

6354011360

วรรณธกานต์

ขอจบภาค : ซ่อม 1

ปีการศึกษา : 2566