ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสื่อสารมวลชน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อ