คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ปีการศึกษา 2566

MCRU-Future-Image

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  36  พรรษา  พ.ศ. 2534  (รุ่นที่ 33)
ประจำปีการศึกษา  2566
(ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ)
…………………………….…………..

รายละเอียดการให้ทุนการศึกษา
เป็นทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความขัดสนทางด้านการเงิน โดยให้ทุนการศึกษาเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิต
ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 ทุน

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  คุณสมบัติทั่วไป
1.1  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่  1  ในปีการศึกษา 2566 และไม่เป็นนักศึกษาระบบ pre-degree
1.2  มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
1.3  มีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.00
1.4  มีฐานะยากจน ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือไม่มีผู้อุปการะในการศึกษา
1.5  ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อนหรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
1.6  ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันการศึกษานานาชาติหรือนักศึกษาโครงการพิเศษ
1.7  ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่น  ๆ  ในปีการศึกษาเดียวกัน

2.  หลักฐานประกอบใบสมัคร
2.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  1  ฉบับ (Download ใบสมัคร)
2.2  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (ปพ.1) หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
2.3  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนการศึกษา 1 ฉบับ
2.4  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค  1 / 2566 อย่างละ  1  ฉบับ
2.5  สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา  มารดา และพี่น้อง  1  ฉบับ
2.6  สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา มารดา  ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
2.7  รูปถ่ายที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของนักศึกษา 1 รูป
2.6  รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว จำนวน 1  รูป

3. วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
(ส่วนกลาง) นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ หรือ (Download ใบสมัคร) ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนว  จัดหางานและทุนการศึกษา  กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)
หรือ กรณีที่ไม่สามารถมาส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้นำฝากส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา ส่งตามที่อยู่

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(สาขาวิทยบริการ) ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ที่นักศึกษาสมัครเรียน

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน  2566

4.วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์
กำหนดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนที่ www.ru.ac.th/scholarship  สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ให้ติดตามประกาศการสัมภาษณ์ที่สาขาวิทยบริการฯ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา