คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน
ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
๑.๑ มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหารามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑
๑.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้องไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใดๆ และต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย
๒. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
๒.๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่แนบ
๒.๒ รูปถ่ายสวมชุดสูทสากล ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
๒.๓ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๒.๔ หนังสือรับรองการทำหน้าที่สอน หรือการทำหน้าที่ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง จำนวน ๑ ชุด
๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร
๓. สถานที่รับสมัคร/วันและเวลา ยื่นใบสมัคร
๓.๑ ยื่นใบสมัครที่งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ณ งานวินัยและนิติการกองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ และคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
*** หมายเหตุ : รายละเอียดตามท้ายประกาศ

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา