คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมเชื้อโรค COVID- 19

covid

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อโรค COVID-19 ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ได้หวัน) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีไต้) มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อิตาลี และที่ประกาศเพิ่มเติม นั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความห่วงใยต่อคณาจารย์ บุคลากร นักตึกษา ตลอดจนประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรามค่ำแหงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาศปฏิบัติตามประกาศการแจ้งเตือนและคำแนะนำเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโรด COVID 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒สั๔๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นควรกำหนด

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมของเชื้อโรด COVID-19 ดังนี้

๑. กรณีที่คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา จะต้องเดินทางไปยังประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มาเลเชีย สิงคโปร์ เวียดนาม อิตาลี และที่ประกาศเพิ่มเติม หากสามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้ ให้พิจารณาเลื่อนการเดินทาง ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะตีขึ้น หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทาง ขอให้ คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา ระมัตระวังตนเองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://dd.moph.go.th/ อย่างเคร่งครัต

๒. ให้คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เป็นประเทกลุ่มเสี่ยง แต่ยังไม่มีอาการใด หยุดปฏิบัติงานหรือหยุดเรียน เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองจากสถานพยาบาลตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค เป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาตการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา หรือเป็นการขาดเรียน ทั้งนี้ ให้คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาที่หยุดงานหรือหยุดเรียนดังล่าว แจ้งหน่วยงานดันสังกัดของตนทราบในวาระแรกที่สามารถกระทำได้

จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์)

อธิการบตีมหาวิทยาสัยรามคำแหง

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา