คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

MCRU-Future-Image

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

ด้วย มหาวิทยาสัยรามคำแหง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นถูกจ้าง มหาริทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดคณะสื่อสารมวลชน จำนวน ๑ อัตรา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาสัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือกบุคคล และการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาสัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการ จึงออกประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • ตำแหน่งที่คัดเลือก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
      • หน้าที่ความรับผิดชอบหลั่ก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงนระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดันวิซาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้าง ม.ร

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา