คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

MCRU-Future-Image

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

      ตามประกาศคณะสื่อสารมวลชน ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

      บัดนี้ กำหนดวัน เวลา รับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ตามรายชื่อลำดับเลขประจำตัว ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี หน่วยพัสดุ สังกัดงานคลังและพัสดุ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำนวน ๑ อัตรา)

      ๑.๑ นายเรืองวุฒิ ช่วยยก

      ๑.๒ นางสาวกนกวรรณ พุ่มอยู่

      ๑.๓ นางสาวปิยะนารถ การเกต

      ๑.๔ นางสาวไปรยา ทองชะอม

๒. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน

      –  วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๓. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบปฏิบัติ

      – วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.0๐ น.

๔. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

      – วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

      รายงานตัว ณ คณะสื่อสารมวลชน ชั้น ๒ อาคารสุโขทัย สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมคณะสื่อสารมวลชน ชั้น ๑0 อาคารสุโขทัย ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จากการคัดเลือก

ประกาศ_0001

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา