หนังสือรวมภาพถ่าย บันทึกถิ่นไทย ครั้งที่ ๓ คุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

หนังสือรวมภาพถ่ายปก

โครงการ VERNOGRAPH “บันทึกถิ่นไทย ” เป็นโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ เรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลายด้วยความงดงามของท่วงท่าของภาษาท้องถิ่น ( Vernacular) ผ่านการถ่ายภาพ ( Photograph) เพื่อบันทึกเรื่องราวของชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ และ นำมาจัดแสดง ซึ่ง สร้างความภูมิใจให้กับชุมชมนั้น ๆ ให้ได้เห็นชีวิตประจำวัน เป็นสุนทรียะที่สามารถจั บ ต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในอดีตคุ้งบางกะเจ้า มีต้นไม้ ป่าชายเลน และสวนผลไม้หนาแน่น จึงเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามีคลองและร่องสวนที่น้ำสามารถเข้าถึงได้ ผืนดิน จึงมีความอุดมส มบูรณ์จากดินตะกอนที่ถูกพัดพามา ทำให้สาม มารถปลูกไม้ผลนานาพันธุ์ได้ผลผลิตที่มีรสชาติแตกต่างจากที่อื่น นอกจากนั้นยังมีภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการสืบทอดต่อจากคนรุ่นเก่ามายาวนาน ทั้งวัฒนธรรมของ ไทย มอญ และจีน คุ้งบางกะเจ้าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทย จึ งมีสภาพเป็นป่า 3 น้ำคือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม จัดเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้เมืองที่มีความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นปอดของคนเมือง ปัจจุบันมีคนภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวในด้านการท่องเที่ยว ขี่จักรยาน และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศจำนวนมาก เ มื่อปี พ.ศ. 2549นิตยสาร Time Magazine ได้ประกาศยกย่องให้พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าเป็น “The Best Urban Oasis of Asia” ทำให้คุ้งบางกะเจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ 1 ดังนั้น คุ้งบางกะเจ้าจึงเหมาะแก่การค้นหาเสน่ห์ ภายในตัวเพื่อบันทึกเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย

หนังสือรวมภาพ Vernograph ครั้งที่ 3 คุ้งบางกะเจ้า

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา