คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

1

หลักสูตร ป.ตรี ปรับปรุงใหม่ สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล!!

คณะสื่อสารมวลชน กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคเรียน 1/2565 ด้วยหลักสูตรปรับปรุงใหม่ สาขา #นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

?มีอะไรใหม่
– หลักสูตรปรับหน่วยกิตเหลือ 126 หน่วยกิต จากเดิม 144 หน่วยกิต
– จัดหมวดรายวิชาใหม่แบบเน้น ๆ ให้เลือกเรียนได้ตามความชอบ แบ่งเป็น
– 1. กลุ่มวิชาหลักการปฏิบัติและทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ที่เน้นทักษะจำเป็นของนักนิเทศศาสตร์ทุกสาขาให้ได้เข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงการทำเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้จริง
– 2. กลุ่มวิชาการจัดการสื่อและการเป็นผู้ประกอบการสื่อ ที่จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการเข้าใจถึงธุรกิจสื่อในหลากหลายระดับและการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อเนื่องจากปัจจุบันการเป็น content creator หากเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการได้ดีก็จะสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองได้ผ่านสื่อแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้
– 3. หมวดวิชาแนวคิดและทฤษฎี โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ให้เห็นถึงปรากฎการณ์ของสื่อที่เกิดขึ้น พร้อมวิเคราะห์ผ่านหลักคิดทางนิเทศศาสตร์จากมิติต่าง ๆ

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม คลิก https://bit.ly/38wF9BH

? – สมัครเรียนทางออนไลน์คลิกได้เลยที่ https://iregis2.ru.ac.th
-โทรสอบถามได้ที่ 023108980 หรือจะ inbox มาสอบถามก็ทำได้เช่นกัน
– รับสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 3 ก.ค. 2565 แล้วเจอกัน!!!

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา