คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ วัตถุประสงค์

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ

  1. ด้านการจัดการการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดระบบการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
  2. ด้านการวิจัย พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ กำหนดทิศทางการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อการนำไปใช้ประ โยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาองค์กร
  3. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการงานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ
  4. ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางสังคมโลกาภิวัตน์
  5. ด้านการบริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และโปร่งใส พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยราม คำแหงกำหนด ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมวิชาชีพ บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์หรือประสมประสาน และสร้างผลงานในลักษณะต่างๆ ตามความถนัด และศักยภาพที่มีอยู่ตามแต่โอกาส
  2. เพื่อให้บุคลากรและบัณฑิตสามารถวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ
  3. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการด้านสื่อสารมวลชนสำหรับชุมชนหรือสังคม จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัดความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม
  4. บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ