คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 2/65

ปกรหัส classroom 2-65
วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 2/65
*นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th*
ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง Google Classroom
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า
1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.จเลิศ  เจษฎาวัลย์ KTB 401 TU 1110-1340 h77mh5m
น.ส.ชวิศา  เชยจรรยา
2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร SKB 501 TH 0930-1120 lnzscpn
3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา VKB 301 TH 0930-1120 buxogtl
4 CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา VPB 501 TU 0930-1120 qqqgm3p
5 CDM2105 MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ VKB 401 TH 1530-1720 eccydoj
6 CDM3106 MCS4170 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 201 TU 0730-0920 m6gm3ei
เอกเลือก
7 CDM2201 MCS1450 การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น ผศ.วันดี  ชวดนุช VKB 301 W 1130-1320 jet5xvb
8 CDM2203 MCS1460 ภาพยนตร์เบื้องต้น อ.บัณฑิต  สัตย์เพริศพราย SBB 502 M 1130-1320 te6xbhx
9 CDM2204 MCS1250 หลักการข่าวดิจิทัล อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ VKB 301 W 0930-1120 h5u4bg4
10 CDM3205 MCS3185 อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ SKB 502 TU 0930-1120 ksi6r4s
11 CDM3206 MCS4350 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสื่อสาร อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ SBB 305 TU 1530-1720 dd4eppo
12 CDM3207 MCS4450 การวิจารณ์สื่อเบื้องต้น ผศ.วันดี  ชวดนุช TCB 606 TH 0930-1120 i7s3liv
13 CDM3208 MCS2170 การรู้เท่าทันสื่อ ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SKB 501 TU 0930-1120 4li5r7x
14 CDM3209 MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ SKB 504 TH 0930-1120 zf4sfki
15 CDM3210 MCS3380 สื่อสังคมออนไลน์ ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ SKB 503 W 0930-1120 5wwojpd
16 CDM4211 MCS4190  สื่ออาเซียนและระบบการสื่อสารโลก อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ VPB 302 TH 1330-1520 lhiwdqa
17 CDM4212 MCS4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ VPB 302 TU 1130-1320 puxe7mx
18 CDM4214 MCS4470 การวิจัยกับประเด็นการสื่อสารในยุคดิจิทัล ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SBB 302 W 0930-1120 bidxwlr
19 CDM2302 MCS2260 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว รศ.วาริศา  พลายบัว SBB 201 M 0730-0920 m54z6en
20 CDM2303 MCS1350 วาทวิทยา อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ VKB 401 TU 1130-1320 dyss77d
21 CDM2304 MCS3250 หลักการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย VKB 401 M 1530-1720 zeuiagp
22 CDM3305 MCS3182 การพูดในการกระจายเสียงและแพร่ภาพ ผศ.วันดี  ชวดนุช SKB 501 TH 1330-1520 cha3dcs
23 CDM4311 MCS3271 การออกแบบเนื้อหาข้ามสื่อ อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ SKB 313 TH 0930-1120 wxcu3lt
24 CDM4313 MCS3470 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล อ.เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ SWB 705 TU 0930-1120 c65dpwp
25 CDM2402 MCS2150 นวัตกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ SBB 501 W 1330-1520 yw7cjbz
26 CDM2403 MCS3151 การสื่อสารเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ อ.วิชชุตา  มังคะลี VPB 401 M 0930-1120 f7gkpqb
27 CDM3404 MCS2161 การสื่อสารองค์กร รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 402 TU 1130-1320 qj5xiav
28 CDM3405 MCS4360 หลักกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการรณรงค์ รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา SBB 310 TU 1330-1520 afyqd27
29 CDM3406 MCS3181 การสื่อสารสำหรับผู้นำ อ.วิชชุตา  มังคะลี SBB 502 W 0930-1120 y6oqmz5
30 CDM3407 MCS2162 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ SKB 502 W 0930-1120 scv4nlc
31 CDM4408 MCS3461 การจัดการสื่อมัลติแพลตฟอร์ม อ.อาลี  ปรียากร SKB 502 TH 1330-1520 su3km35
32 CDM4409   การสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล อ.ชวิศา  เชยจรรยา SKB Lab2 M 0930-1120 mz6jidv
33 CDM4410 MCS3354 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ SKB 503 TH 1330-1520 gnerild
34   MCS3184 วาทนิเทศเพื่อการขาย รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 402 W 0730-0920 vdyahax
35   MCS3280 การเขียนบทความ รศ.วาริศา  พลายบัว SBB 306 M 1130-1320 zqd5d4r
36   MCS3282 การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อสื่อมวลชน ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ SBB 302 W 1130-1320 vd7bub6
37   MCS3183 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 402 W 1130-1320 rmyck6a
38   MCS3350 การถ่ายทอดความคิด อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ SBB 304 TH 1530-1720 ey5q5so
39   MCS3471 การแสดงและการกำกับภาพยนตร์ อ.ฑิฆัมพร ภูพันนา VPB 302 W 0930-1120 zmp2liu
40   MCS4380 นวัตกรรมสื่อ อ.ชวิศา  เชยจรรยา SKB Lab2 M 0930-1120 atzhmbt
41 CDM3306 MCS2471 การออกแบบและผลิตสื่อเสียงดิจิทัล อ.สุขเดช บุนนท์ SWB 501 TH 1730-1930 nehi3pv
42 CDM3308 MCS3451 การผลิตภาพเคลื่อนไหวเพื่อสื่อหน้าจอ อ.พิเศษ SKB 504 M 1330-1520 lkr7pmr
             
             
43 CDM4501 MCS4901 การฝึกงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ผศ.วันดี  ชวดนุช โปรดติดต่อคณะก่อนลงทะเบียน  
อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์
44 CDM4502 MCS4902 โครงงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ผศ.วันดี  ชวดนุช โปรดติดต่อคณะก่อนลงทะเบียน  
อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์
45 CDM4503 MCS4903 สัมมนาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ผศ.วันดี  ชวดนุช โปรดติดต่อคณะก่อนลงทะเบียน  
อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์

Dowload ตารางรหัสเข้า Google Classroom

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา