วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน เทอม 2/65

คณะสื่อสารมวลชน

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน

CDM4311/MCS3271
TH 9.30- 11.20 น.
เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB313 เป็น ห้องปฏิบัติการชั้น 10 อาคารสุโขทัย

CDM3308/MCS3451
M 13.30 – 15.20 น.
เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB504 เป็น ห้องปฏิบัติการชั้น 10 อาคารสุโขทัย