คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านงานวิจัยและบทความวิชาการประจำปีการศึกษา 2565

poster เทคนิคการสืบค้น 2-65 copy
ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วม
โครงการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านงานวิจัยและบทความวิชาการประจำปีการศึกษา 2565
เรียนรู้ลักษณะ และประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ที่หลากหลาย ของ สำนักหอสมุด ม.ร.
ร่วมรับฟังการเสวนา เทคนิคต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร งานวิชาการ
และเข้าถึงฐานข้อมูลด้านการวิจัย สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความ และวารสารวิชาการ ฯ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสื่อในโลกดิจิทัล
เพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษาต่อไป
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565
ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET
*นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา CDM3106 (MCS4170) & CDM3404 (2161) ภาค ๒/๖๕
ที่เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับคะแนนเก็บสะสมในรายวิชาด้วย
นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/WzsRp1Wk77LkVfPm7 หรือสแกน QR Code ในประกาศ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา