รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน
ตำแหน่งนักวิชาวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดดังนี้

ประกาศ รับนโยบายและแผน_0001