รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคค