โครงการพัฒนานักศึกษา “การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานวิจัย” ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

คณะสื่อสารมวลชน

โครงการพัฒนานักศึกษา “การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานวิจัย” ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่  28  เมษายน  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา CDM3106(MCS4170) & CDM3404(MCS2161)

ประจำภาคดูร้อน/65 ที่เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

จะได้รับคะแนนเก็บสะสมในรายวิชาด้วย

นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5hgh1UhjYQ5dqUb48