คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการสืบสานประเพณีไทย “รับขวัญข้าว” ประจำปี 2561

unnamed
คณะสื่อสารมวลชน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำโครงการสืบสานประเพณีไทย “รับขวัญข้าว” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 

 

คณะสื่อสารมวลชนตระหนักว่าการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับจุดเน้นและธรรมชาติของแต่ละสถาบัน

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของประเพณีดังกล่าวที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวนาไทย  คณะสื่อสารมวลชน จึงกำหนดนำนักศึกษาเข้าร่วมการสืบสานประเพณีไทย ณ แปลงนาทดลองของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวนาไทย   โดยบูรณาการเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชน พร้อมทั้งมีการมอบหมายงาน อาทิ เขียนข่าว บทความ สารคดี รวมทั้งการผลิตสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น  ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการภารกิจร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.

โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่  24  พฤศจิกายน  2561 ณ แปลงนาทดลอง ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมนี้มีนักนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 24 คน และคณาจารย์คณะสื่อสารมวลชนอีกหลายคนได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

สำหรับผลจากการประเมินพบว่า นักศึกษาร้อยละ 79.16 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม “รับขวัญข้าว” ในครั้งนี้

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา