คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ได้รับทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566

MCRU-Future-Image

ประกาศรายชื่อนักศึกษา
ผู้ได้รับทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566

      ตาที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ผู้ยื่นทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น

      บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับทุนการศึกษา ดังกล่าว จำนวน 10 คน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1.นายปรเมศ ศรีจางวาง 6554605250
2.นางสาวณิชารีย์ นาคดี 6554605508
3.นางสาววาสนา เลิศนิมิต 6403010373
4.นาวสาวสิริญาพร ครองบุญ 6554605201
5.นางสาวฉันท์ชนก เปาริก 6554605151
6.นาวสาวพิทนาภรณ์ ชัยมงคล 6554605466
7.นางสาวแก้วตา แย้มปรางค์ 6554605102
8.นางสาวกานดา ห่านสุวรรณากร 6402027541
9.นายณัฐภัทร โนรีวงค์ 6554605037
10.นายเจตน์สฤษฎ์ ทรรศนสฤษดิ์ 6554605383

หมายเหตุ :  วัน เวลา และสถานที่ในการรับทุนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา