คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะสื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รุ่น 45)

graduation

คณะสื่อสารมวลชนประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รุ่น 45) จำนวน 609 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

แถวที่ 1

 

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาว ธิติสุดา อาลี  อิบราฮิม 26 นางสาว สุมิตตา  สุตะพรม
2 นางสาว อภิชญาพร  เทพวัลย์ 27 นาย อเล็กซานเดอร์  โอซีนี่
3 นางสาว จิราภา  เชหมื่อ 28 นาย อธิพัฒน์  เณรยอด
4 นาย สุกรี  สยามนิกร 29 นาย ราฟาเอล  อูบากา
5 นาย สมศักดิ์  ศรีวารี 30 นาย ธิติพนธ์ ธีรศรัณยานนท์
6 นางสาว กชามาศ  ไกรนรา 31 นางสาว วรุจิรา อินทอง
7 นาย กิติศักดิ์  ใจบูชาศักดิ์ 32 นาย ศุภสิทธิ์ เกียรติพรโสภากุล
8 นางสาว ชญาดา  ฉันทวัฒน์ 33 นาย สหรัฐ มูหะหมัดอารี
9 นาย ดีระภัทร มาร์ค   โฮเว็ล 34 นางสาว ผดุงขวัญ กมลวิลาศ
10 นาย ทักษ์  หลานสะอาด 35 นางสาว กชกร แซ่เตีย
11 นาย ธนัช  สาครสินธุ์ 36 นางสาว กชามาส มะณีทอง
12 นางสาว นภา  สาราภู 37 นางสาว กมลทิพย์ หมายสิน
13 นางสาว นริศรา  โนนไธสง 38 นางสาว กมลวรรณ กลิ่นจันทร์
14 นางสาว นาดา  ชลาชล 39 นางสาว กฤตติยา แย้มเยื้อน
15 นางสาว น้ำฝน  วีคส์ 40 นาย กฤตยชญ์ วัฒนเสรีชัยสกุล
16 นางสาว เนตรชนก  คชสงคราม 41 นาย กษิดิ์เดช เอื้อวิบูลวัฒนา
17 นาย เนธาน เดวิด  สโลน 42 นางสาว กานติมา มูลจนะบาตร์
18 นาย ภูริต  ลือสันติธีรกุล 43   พระมหากิตติณัฏฐ์ บัณฑิตพัฒนโชติ
19 นางสาว มณชนก  คงสมบูรณ์ 44 นาย เกรียงไกร อยู่บำรุง
20 นางสาว รมิฏา  ภัคกมล 45 จ่าสิบตรี เกียรติศักดิ์ ฤทธิศักดิกุล
21 นางสาว ลินดา  เชอมิด์ท 46 นาย จรณะ คำศรีสุข
22 นางสาว วรพร  นภาวุฒิ 47 นางสาว จรีรัตน์ ธรรมมา
23 นางสาว วราภรณ์  เสพสุข 48 นางสาว จันทร์เพ็ญ ชมภู
24 นาย ศักดิ์เดช  ด้วงกูล 49 นางสาว จันทิมา ม่วงสำเภา
25 นาย สุทธินันท์  ธัญญพันธ์ 50 นาย จารุพงศ์ สวนกัน

แถวที่ 2

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
51 นางสาว จินดา ตั้งงามจิตต์ 76 นาย ณัฐดิษฎ์ เดวัน
52 นางสาว จินต์จุฑา มงคลทำดี 77 นางสาว ณัฐธยาน์ ตติยวิวัฒน์
53 นางสาว จิระศักดิ์ เหล่ชาย 78 นาย ณัฐพล ด่านรักษา
54 นางสาว จิรัชญา บุรีรัตน์ 79 นางสาว ณัฐวดี ปิ่นทอง
55   พระจิรัฏฐ์ ทรัพย์สมาน 80 นาย ณัฐวัฒน์ ชะมังชัย
56 นาย จุลจักร ณ น่าน 81 นางสาว ณิชดารินทร์ เกษร
57 นางสาว เจนจิรา รักไทย 82 นางสาว ดวงกมล ตั้งจิตเพียรโชค
58 นางสาว ฉัตรธิดา ศรีหริ่ง 83 นางสาว ดารุณี บูระพิน
59 นาย ชญานนท์ สมศรี 84   พระมหาดำรงค์ วิลัยเสนาะ
60 นางสาว ชญานิษฐ์ จันทร์คง 85 นาย ทวีทรัพย์ ชมชื่น
61 นางสาว ชญาพัฒน์ สาลพล 86 นางสาว ทิพธัญญา นิลพราหมณ์
62 นางสาว ชนนิกานต์ พงษ์คำภา 87 นางสาว ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
63 นาย ชนะชัย ภู่กลัด 88 นาย ธนพล แจ่มผล
64 นาย ชนัฐ เกิดประดับ 89 นาย ธนพล นุวรรณ์
65 นางสาว ชนันพร ตรัยดวงรักษ์ 90 นางสาว ธนภัทร โต๊ะหมัดและ
66 นางสาว ชลดา ทันอินทร์อาจ 91 นาย ธนัช จันทร์ไพบูลย์กิจ
67 นาย ชัชรินทร์ ลิ่มตระกูล 92 นางสาว ธนานันท์ สุนทรเจริญนนท์
68 นางสาว ชัญนัน บุอ่อน 93 นางสาว ธาริณี ไชยยิ่ง
69 นาย ชัยพฤกษ์ พวงสวาท 94 นาย ธีรชัย เติมบุญถาวร
70 นางสาว ชิดชนก ต่องสู้ 95 นาย ธีรชัย รอดสำราญ
71 นางสาว ซามีเราะ อาลีมามะ 96 นาย ธีรภัทร ประสิทธิ์อยู่ศีล
72 นางสาว ซูมัยยะ เจ๊ะนิ 97 นาย ธีระวัฒน์ ชัยวิรัตน์
73 นางสาว ณหทัย สุวรรณวงษ์ 98 นางสาว นดา ปัญญศิริ
74 นางสาว ณัฏฐ์ ศรีเตชะ 99 นางสาว นพเก้า นามวงค์
75 นาย ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์ 100 นางสาว นรีนุช เทอดเกียรติกุล

แถวที่ 3

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
101 นางสาว นรีรัตน์ รัตนพิทักมงคล 126 นางสาว ปรียาภรณ์ พลดี
102 นางสาว นวพร พรมตู้ 127 นางสาว ปรียาภา ขันธพาลี
103 นาย นวพล บุตรสบาย 128 นางสาว ปสุตา เช็น
104 นางสาว นันทนา บุญปัน 129 นาย ปัญญพัฒน์ เหมมณี
105 นางสาว นันธิพร ไหลรินทร์ 130 นาง ปุณณัฐภัทร์ สแตมเมอร์
106 นางสาว นารีรัตน์ แจ่มจันทร์ 131 นางสาว เปรมจิตร ทิศชาติ
107 นางสาว น้ำทิพย์ ปัสยามาตร 132 นางสาว ผุสดี อาจอำนวย
108 นางสาว นิภาพร แสงมาลา 133 นางสาว พนิตนันท์ สุระชิต
109 นางสาว บวรภัต ปัญธนารัตน์ 134 นางสาว พนิตนาฎ น้อยแสงศรี
110 นาย บารเมษฐ์ มหาสุภาพ 135 นางสาว พนิตพิชา ว่องไววาณิชย์
111 นางสาว บุษยมาศ ขวัญจันทร์ 136 นางสาว พยอม เรืองจรัส
112 นางสาว ปทิตตา ชื่นใส 137 นางสาว พรทิวา วงศ์ดาว
113 นางสาว ปนัดดา สิริปิยธรรม 138 นางสาว พรธิดา ยาวิเลิง
114 นาย ปพนธนัย ผู้บังเกิดผล 139 นางสาว พรปวีณ์ ตรีเมฆ
115 นางสาว ปภัชกร เทียนชัย 140 นางสาว พรพรรณ ยะธรรม
116 นางสาว ปรณัทญา ประยงค์กุล 141 นางสาว พรพิมล สมพร
117 นางสาว ประนอม นาใจดี 142 นางสาว พริมา บุญเรืองขาว
118 นางสาว ประภัสสร สงวนรัตนโชติ 143 นางสาว พลอยไพลิน ทวี
119 นางสาว ประภาวรรณ ดุสิตตระกูลชัย 144 นางสาว พัชรา ณ นคร
120 นาย ประสิทธิ์ อุดหนุน 145 นาย พัฒนวุฒิ ภาสะเตมีย์
121 นางสาว ปรางค์ทิพย์ ประกอบผล 146 นางสาว พัทธ์ธีรา ธรรมมา
122 นางสาว ปริชญา ไหมทอง 147 นางสาว พิกุลทอง รัตนจันทร์
123 นาย ปริญ มีระหงษ์ 148 นาย พิทยา เตจ๊ะแก้ว
124 นางสาว ปริตรา ณ สงขลา 149 นางสาว พิมพ์จุฑา ราชรี
125 นางสาว ปริมประภา ขันแข็ง 150 นาย พิษณุ ธิมาไชย

แถวที่ 4 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
151 นาง พีรพรรณ อุดนัน 176 นางสาว ลัดดาวัลย์ นนทะศักดิ์
152 นาย พีระวัฒน์ ช่างเรือ 177 นาย วชิรนันท์ ขาววงษ์
153 นาย พูนศักดิ์ บุญถนอม 178 นางสาว วรฐิฐา ทรัพย์สกุล
154 นางสาว เพ็ชรณริน ปพัฒน์เปรมศิริ 179 นางสาว วรรณชนก ลิ่มมรกต
155 นาย ภฐิติเศรษฐ์ อิ่มจิตร์ 180 นางสาว วรวรร โกมลมิศร์
156 นางสาว ภัทรวรินทร์ ทิพย์สมบัติ 181 นางสาว วราภรณ์ จันทร์เติบ
157 นางสาว ภัทรา ทรงแสงฤทธิ์ 182 นางสาว วริศรา โสวรรณา
158 นาย ภานุภัทท์ วีรธนสกุล 183 ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา อินทพัฒน์
159 นางสาว ภาวิณี หนูเกลี้ยง 184   พระมหาวิกร พนมศักดิ์
160 นางสาว ภาษชยา วิรุณรัตน์ 185 นางสาว วิชชุดา ช่วยพิชัย
161 นางสาว มนัสนันท์ สะเทิงรัมย์ 186 นาย วิชาญ น้อยโต
162 นางสาว มยุรี ศรีวงศ์ 187 นาย วิรุฬห์ ไชยะถา
163 นางสาว มาลิสา เจ๊ะดาโห๊ะ 188 นางสาว วิลาวัลย์ เขียวมา
164 นางสาว เมวดี พลศักดิ์ 189 นางสาว วิลาวัลย์ จันทร์หล้า
165 นางสาว เยาวดา โยคะวัฒน์ 190 นาย วิศิษฐ เกิดบรรจบ
166 นางสาว เยาวรัตน์ พรมเชียงสา 191 นางสาว วีรยา ม่วงงาม
167 นางสาว รสสุคนธ์ เพิดนอก 192 นาย วีรวัฒน์ ชิ้นรุ่งเรือง
168 นางสาว รัชนีกร พินนอก 193 นางสาว ศรัญญา คาน
169 นาย รัฐพงษ์ บุญเสริม 194 นางสาว ศศิธร พระธรรม
170 นางสาว รัตนภรณ์ แพนศรี 195 นางสาว ศิริพร ชูลาภ
171 นางสาว ราชาวดี ใจหงิม 196 นางสาว ศิริรัตน์ ชนะชัย
172 นางสาว รินรดา ทองชูใจ 197 นางสาว ศิริวรรณ ทองเสน
173 นางสาว รุจิรา สัยเกตุ 198 นาย ศิลปการ ประทุมวรรณ
174 นางสาว ลภัสกร ล้ำเลิศ 199 นาย ศิวโมกษ์ ศรีแสง
175 นางสาว ลักษิกา ลัดเล็ง 200 นางสาว ศิวิมล เกิดสุข

แถวที่ 5

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
201 นาย ศุภสิทธิ์ ภิญโญภาวการ 226 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาพันธ์ เลพยัพ
202 นาย สมเกียรติ ภักดีพุดซา 227 นางสาว สุภาภรณ์ แสนใหม่
203 นาย สมบูรณ์พงศ์ ช่างฆ้อง 228 นางสาว สุภาวดี เรืองฉาย
204 นางสาว สมฤดี บุญมาเลิศ 229 นาย สุรพงษ์ สุรพงษ์ประชา
205 นางสาว สยุมพร ไชยา 230 นางสาว สุรัตนาภรณ์ ขำรัมย์
206 นาย สยุมภู หะยียะห์ยา 231 นางสาว สุวิ อัจนานุกุล
207 นางสาว สโรชา ศรีเมือง 232 นางสาว หทัยภัท ทิสยากร
208 นาย สาวุธ กิตติธีรภาคิน 233 นางสาว หทัยรัตน์ เจริญสุข
209 นาย สิริชัย ฉัตรชัยชัชวาล 234 นาย อนันต์ วงค์คำแหง
210 นางสาว สิริภรณ์ ยั่งยืน 235 นาย อภิรักษ์ ชินรักษ์บำรุง
211 นางสาว สิริอรพรรณ ชื่นชมรัตน์ 236 นาย อภิรักษ์ ดาวนุไร
212 นางสาว สุดารัตน์ บุญเรือง 237 นาย อรรถะเศรษฐ์ มากมี
213 นางสาว สุดารัตน์ พรหมสุภา 238 นาง อรัญญา กระจ่างวงค์
214 นาย สุนิทัศ นวนคีรี 239 นางสาว อัญชลี ทับเจริญ
215 นางสาว สุนิศา วัฒนะโอฬาร 240 นาย อาซาน วงค์ทิศ
216 นางสาว สุนิสา เพ็ชรสุวรรณ 241 นางสาว อาตี อามอ
217 นางสาว สุนีย์ คำกอง 242 นางสาว อาภาศุภ์ แสงโพธิ์
218 นางสาว สุนีย์ ไพรินทร์ 243 นาย อามร์ กลิ่นด้วง
219 นาย สุพจน์ ใจรักเกษมสุข 244 นาย อิทธิกร สายทะโชติ
220 นาย สุพัชรชัย เนตรจันเจริญสุข 245 นางสาว อุษณีย์ แทนจะโป๊ะ
221 นางสาว สุพัฒตา สิงห์ทอง 246 นาย เอกรัฐ โกฏเพชร
222 นางสาว สุพัตรา วงค์มีแก้ว 247 นางสาว เอ็นดู ซอบรีสาและห์
223 นางสาว สุพัตรา วิไชยวงค์ 248 นาย ธนวิช วงศ์สุวรรณ
224 นางสาว สุภัทรตรา ขานชา 249 นางสาว สร้อยลัดดา หนันอุทธา
225 นางสาว สุภาพร เทศสบาย 250 นาย กวี สุพัง

แถวที่ 6

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
251 นาย ณัฐกิตติ์ ศิริกาญจนาวงศ์ 276 นางสาว ชนนิกานต์ ชีนาเรือนทอง
252 นางสาว กนกวรรณ ช่วยเกลี้ยง 277 นาย ชนะกานต์ สุวรรณชัยรบ
253 นาย กรณ์ หวังรัตนทุมมา 278 นางสาว ชนัฐกานต์ พึ่งประเสริฐพานิช
254 นางสาว กรวินท์ สอดส่อง 279 นางสาว ชนัดดา ลาบเวที
255 นางสาว กฤชณัท บุญญาภินิหาร 280 นางสาว ชลธิชา กุลวิจารณ์
256 นาย ก้องภพ ก้องประวัติ 281 นางสาว ชลธิชา ปรือปรัง
257 นางสาว กัณฐิกา หวังคู่กลาง 282 นาย ชวนภ นันทนากรณ์
258 นางสาว กัลยกร สำริด 283 นาย ชวัลวิทย์ มีพิปราย
259 นางสาว กาญจนาพร ประดิษฐ์วงศ์ 284 นาย ชัยธวัช เพชรรัตน์เมธากุล
260 นางสาว กิตติยา บูรณะบุญวงศ์ 285 นางสาว ชุตินันท์ พิชัยรัตน์
261 นางสาว กุลชา สร้อยมณี 286 นางสาว ชุติมา ฤทธิเดช
262 นางสาว เกศบุตร แดงมา 287 นาย ชูศักดิ์ พลบำรุง
263 นางสาว ขวัญใจ ดีดวงพันธ์ 288 นาย ไชยา ประเสริฐกุล
264 นางสาว ขวัญตา อุทโธ 289 นางสาว ฌิชชา ยิ้มละมัย
265 นางสาว เขมนิจ โชติมงคล 290 นาย ณกฤช ศรีฤกษ์
266 นางสาว งามศิริ จูเจริญ 291 นาย ณภพ์ ธีระวาณิศ
267 นางสาว จริยา พลหัสดี 292 นางสาว ณัชชา ปานม่วง
268 นางสาว จันทิมา ศรีปานนาค 293 นางสาว ณัชชา ศรีหาลุน
269 นางสาว จิรภัทร ปิติมานะอารี 294 นางสาว ณัฐชยา แก่นจันทร์
270 นาย จิรศักดิ์ บัวลำพันธ์ 295 นางสาว ณัฐนรี แต้มเฒ่า
271 นางสาว จิราพร เอกศิริ 296 นาย ณัฐพงศ์ รสสร่าง
272 นาย จิรายุทธ กำลังรัมย์ 297 นางสาว ณัฐวดี กันประเสริฐ
273 นางสาว จีระลิสา ชัยมุสิก 298 นาย ณัฐสิทธิ์ วีระธรรมนูญ
274 นางสาว เจนจิรา พรหมเพชร 299 นางสาว ดลยา เหมะสถล
275 นางสาว เจนจิรา ยุระศรี 300 นาย ตฤณ อภิรักษ์รัชตกุล

แถวที่ 7

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
301 นางสาว ตุลยา หยัดน้ำ 326 นางสาว ปาลิตา สมันเอี่ยม
302 นาย ทวิภพ แสนสูงเนิน 327 นางสาว เปรมศินี อาจคงหาญ
303 นาย ทินกฤต มาลาล้ำ 328 นาย พงษ์เทพ หวลอาวรณ์
304 นางสาว ทิพย์วดี ธรรมเจริญ 329 นาย พชร ภูต้องใจ
305 นาย ธนวุฒิ ณ ลำพูน 330 นางสาว พรพรหม พรหมชาติ
306 นางสาว ธัญญรัตน์ พรรณพรหม 331 นางสาว พรรณิษา แก้ววันนา
307 นาย ธีรพล มีจันที 332 นาย พิชชากร อุ่นอุดม
308 นาย ธีร์มนิต หทัยอาภา 333 จ่าเอก พิชญ์ยุทธ์ จันทรมนตรี
309 นางสาว นภาลัย นิจจา 334 นางสาว พิรงรอง พยัคฆ์มะเริง
310 นาย นรภัทร งามแย้ม 335 นางสาว พิรญาณ์ โพธิ์มี
311 นางสาว นริตา จันพรม 336 นางสาว พุทธรักษา วรรณโก
312 นางสาว นรีรัตน์ อุปลี 337 นางสาว เพ็ญพร คงมีสุข
313 นางสาว นัฐริกา มหาชัย 338 นางสาว ภัณฑิรา ธรรมสร
314 นาย ยนันทกร พลศรี 339 นาย ภัทรพล สุขถวิล
315 นางสาว นันท์นภัส วัฒนกรกฤต 340 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เชียงเหงียม
316 นางสาว นัยลดา ชูวิเศษ 341 นางสาว ภัทราพร มะปราง
317 นางสาว น้ำฝน พรทวีโชคสกุล 342 นางสาว มัทนาวดี พลรัตน์
318 นางสาว นิภาดา บินสเล 343 นางสาว มัสยา กฤษณวนิช
319 นางสาว นิลลิการ์ แป้นโพธิ์กลาง 344 นางสาว มาธิญา อิ่มอวบ
320 นางสาว นุศรา มินเด็น 345 นางสาว มาลิณีย์ จารุสิทธิ์รัตติ
321 นางสาว บุณยฉัตร์ อุตธาพงษ์ 346 นางสาว รวิวรรณ จันทสิทธิ์
322 นางสาว ปภาวรินทร์ ศรีเรืองฤทธิ์ 347 นาย โรสิต เลาะหมุด
323 นางสาว ปรวี ฤทธิ์ขจร 348 นางสาว ลลิตา อรัญวาส
324 นางสาว ปวริศา จรรยางาม 349 นางสาว ลัลน์ลลิต ตรีโพลา
325 นางสาว ปาลิดา น้อยสี 350 นางสาว วราภรณ์ กอเซ็ม

แถวที่ 8

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
351 นางสาว วศินี เย็นสบาย 376 นาย อธิเทพ โลหะกาลก
352 นาย วายุ รถภักดิ์ 377 นาย อนันต์ สีหาเนตร
353 นางสาว วิภาภรณ์ พรมมีเนตร์ 378 นาย อภิชา โชติกเสถียรกุล
354 นางสาว วิลาสินี แดงชาติ 379 นางสาว อภิรุจี ศักดาณรงค์
355 นางสาว วิสาขา นันตะพัก 380 นางสาว อรจิรา คงเรือง
356 นาย ศรัญย์ สอาดเมือง 381 นางสาว อรอุมา เกื้อเส้ง
357 นางสาว ศรัณญา ซันเซ็ม 382 นางสาว อังค์วรา วงศ์คงมั่นสกุล
358 นาย ศรายุทธ วงษ์สุวรรณ์ 383 นางสาว อาภากร เนตรพิณ
359 นางสาว ศลิลา ธรรมราช 384 นางสาว อารยา สายบัว
360 นางสาว ศศิพร ทองแท้ 385 นางสาว อารียา หลังแหละ
361 นางสาว ศิรประภา มินาบูลย์ 386 นางสาว อินทุออน ทิพวัง
362 นางสาว ศิรินุช ศรีสดใส 387 นาย ฮาซือมิง เปาะเฮง
363 นางสาว ศิริพร เบียดนอก 388 นางสาว พัชรินทร์ เชื้อขาว
364 นางสาว ษานัตชญา ดำวัน 389 นาย พนม เยี่ยมรัมย์
365 นาย สรศักดิ์ สมภักดี 390 นางสาว หนึ่งฤทัย มั่นเกตุวิทย์
366 สิบเอก สันติภาพ ขันติวงษ์ 391 นางสาว กชพรรณ จุณศรีปภาดา
367 นางสาว สายธาร อ่องอร่าม 392 นางสาว กนกวรรณ กมลพินิจวิโรจน์
368 นางสาว สายรุ้ง อุดทอินทร์ 393 นางสาว กนกวรรณ ธงภักดี
369 นางสาว สิทธิพญา พันตาเอก 394 นางสาว กมลทิพย์ นิลพัฒน์
370 นาย สุดเขตต์ วิจารณ์ 395 นางสาว กรรณิการ์แก้ว เทพวงษ์
371 นางสาว สุพัตรา กาลจักร 396 นาย กฤตบุญ รุ่งเรืองเบญจพล
372 นางสาว สุภาภรณ์ พรมสิทธิ์ 397 นาย กฤษฎา นพรัตน์
373 นางสาว สุมิตตา เอี้ยงจันทึก 398 นาย กฤษดา สีหมากสุก
374 นางสาว สุวรรณี ชะเนินรัมย์ 399 นางสาว กัญญารัตน์ ไชยธนนันท์
375 นางสาว เสาวลักษณ์ อยู่เจริญ 400 นางสาว กัลยา น้อยโนนทอง

แถวที่ 9

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
401 นางสาว กาญจนา เคยการ 426 นางสาว ชลิตา แสนสงวน
402 นาย กิตติคุณ เมฆฉาย 427 นางสาว ชวิศา วิจิตรไพศาล
403 นางสาว โกมลชนก ช่วยไทย 428 นางสาว ชัชชญา เทียนอร่าม
404 นางสาว ขนิษฐา แตงอ่อน 429 นางสาว ชัญญานุช วงศ์บิดา
405 นางสาว จริยา หาญศึกษา 430 นางสาว ชาลินี เบ็นหะซัน
406 นางสาว จันทร์สุดา จารัตน์ 431 สิบตำรวจตรีหญิง ชุติกาญจน์ อ้นวงษ์
407 นางสาว จันทิมา จรคำ 432 นางสาว ญาณิศชา แซ่ลิ่ม
408 นางสาว จารุวรรณ สะอาด 433 นางสาว ฐมาภรณ์ กลิ่นโพธิ์กลับ
409 นางสาว จิดาภา แซ่ฮึง 434 นางสาว ฐิตารีย์ นันท์วรโยธิน
410 นางสาว จินตนา อัครประสิทธิกุล 435 นางสาว ฐิติกานต์ดา ชุ่มชื่น
411 นางสาว จิรัชญา เพ็ชรยอดศรี 436 นางสาว ฐิติพรรณ ไกยเวช
412 นางสาว จุฑามาศ สุขสำราญ 437 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พริกทอง
413 นางสาว จุฬาลักษณ์ เดชวิจิตร์ 438 นางสาว ณัฎฐธิดา แซ่ซึง
414 นางสาว ฉัตรชญา สาธิตธรรมชาติ 439 นางสาว ณัฐกาญจน์ โชคธนสิริมงคล
415 นาง ชนกนันท์ เมืองชมภู 440 นางสาว ณัฐกานต์ บุญมาเลิศ
416 นาย ชนะชัย ชุมศรี 441 นาย ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์
417 นางสาว ชนัญญา ฝนหว่านไฟ 442 นาย ณัฐพงษ์ ศรีไชยวาน
418 นางสาว ชนันญา จันทร์ล้ำเลิศ 443 นางสาว ณัฐยา บุญถาวร
419 นางสาว ชนันทญา จันทร์ล้ำเลิศ 444 นางสาว ณัฐริกา พรมชริ
420 นางสาว ชนิดาภา ชมพูธีรศรี 445 นางสาว ดรุณี จินากุล
421 นางสาว ชนิตสิรี ต้นกันยา 446 นางสาว ดรุณี พละกลาง
422 นางสาว ชลธิชา ทองอยู่ 447 สิบตำรวจตรี ดลรอซี หละตำ
423 นางสาว ชลธิชา นามวงษา 448 นางสาว ดวงกมล ทองเจริญ
424 นางสาว ชลธิชา แสนหล้า 449 นางสาว ดวงฤทัย ลุยทอง
425 นางสาว ชลลดา พุ่มเจริญ 450 นางสาว ดวงหทัย เชวรัมย์

แถวที่ 10

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
451 นาย ทักษ์ดนัย กุลหกูล 476 นางสาว ปณิชา กลิ่นจันทร์
452 นางสาว ทัศวรรณ ดวงกระจาย 477 นาย ปรเมศวร์ นฤภัย
453 นางสาว ทิพธิดา เชอร์ 478 นางสาว ประกายทิพย์ จูมจี
454 นางสาว ทิวา สิงห์บุญ 479 นางสาว ประภัสสร สิรินวาบดี
455 นาย ธนเดช นำสินหลาก 480 นางสาว ประภาพร แก้วสุวรรณ์
456 นาย ธนพล วงษ์สพาน 481 นางสาว ปริตตา แก้วเจริญ
457 นาย ธวัชชัย ฤาไชยษา 482 นาย ปรีชา ปิดตาทะสา
458 นางสาว ธัญธร ประดับศรี 483 นาย ปัณณวิช เกษอุดมทรัพย์
459 นางสาว ธาริตา หมอกแสง 484 นางสาว ปัทมวรรณ พระยาชน
460 นางสาว ธิดารัตน์ บุญรอด 485 นางสาว ปัทมาพร มอญขาม
461 นางสาว ธิติสุดา โตวิวัฒน์ 486 นางสาว ปิยวรรณ ศรีเหลือบ
462 นางสาว ธิติสุดา ทิพชัย 487 นาย ปิยะพงษ์ บุญเสน
463 นาย ธีรภัทร ปลื้มจิตร 488 นางสาว ปิยะพร เข็มแก้ว
464 นางสาว นครียา โมราวัลย์ 489 นางสาว ฝากฝัน สมแพน
465 นาย นที พลสุข 490 นาย พงษ์ศักดิ์ สมควร
466 นางสาว นภาพร เส้งสกูล 491 นางสาว พรนภา ศรีชาทุม
467 นางสาว นฤมล จันทร์เหมย 492 นาย พรพจน์ ยิ้มเจริญ
468 นาย นัฐพงษ์ วันหวัง 493 นางสาว พรรณพัชนันท์ ฉัตรนฤรงค์
469 นาย นันทวัฒน์ ชูชื่น 494 นางสาว พรวัลย์ สุภาวงศ์
470 นางสาว นันทวัน อุดมพันธ์ 495 นางสาว พลอยไพลิน จันสีชา
471 นางสาว นารี เวียงสิมา 496 นางสาว พัชรินทร์ แก้วพนม
472 นางสาว นิตยา บุญเกิ่ง 497 นางสาว พัชรินทร์ มณีโชติ
473 นางสาว นิรัญตรี ปะราชิโก 498 นางสาว พัชรี นนทรักษ์
474 นางสาว เบญญาภา ไตรสุทธิ์ 499 นางสาว พิชญาเนตร เงินหล่อ
475   พระปณตพล โค้วปรีชา 500 นางสาว พิชามญชุ์ มัฆะเนมี

แถวที่ 11

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
501 นางสาว พิชามญชุ์ สืบเสน 526 นางสาว วรรณวิภา ปิ่นชาตรี
502 นางสาว พิมพ์ฑักษอร แสงทองไชย 527 นางสาว วราพร พวงแก้วพะเนา
503 นางสาว พิมพ์สุชล สุขสวัสดิ์ภักดี 528 นางสาว วริยา ณ สุวรรณ
504 นาย พิศาล ศรีจอหอ 529 นาย วัชระ โมห้างว้า
505 นางสาว พีรยา เลิศวีรนนทรัตน์ 530 นางสาว วัชรินทร์ ไถวสินธุ์
506 นางสาว ภานุมาศ ดวงอินทร์ 531 นางสาว วันวิสาข์ สุธาธรรมรัตน์
507 นางสาว ภาวรินทร์ พรมตอง 532 นาย วิชย์ชาญ ทรัพย์ถิรเพชร
508 นาย ภีมณพัชญ์ ดอสามะ 533 นาย วิโญ คนกล้า
509 นาย ภุชงค์ อิ่มใจ 534 นางสาว วิภาณีย์ ศาสตร์สิริสมบัติ
510 นาย ภูเก้า ธนโชติฤชุวงศ์ 535 นางสาว วิภาวดี พุกพูล
511 นาย ภูดิศ ณ นครพนม 536 สิบตำรวจตรีหญิง วิยะดา หลอมประโคน
512 นาย ภูมิดล พึ่งวงศ์ 537 นางสาว วิไลพร สัตตรัตน์รโหฐาน
513 นาย ภูษิต ขีดบรรจง 538 นาย วิศรุต เฉิน
514 นางสาว มณฑิรา พรหมทอง 539 นาย วิศวะชิต ธนะจันทร์
515 นางสาว มนัสนันท์ ไชยสงคราม 540 นาย วิสัยทัศน์ แพทย์จัตุรัส
516 นางสาว มานิดา สมพงศ์ 541 นาย วีรศักดิ์ ตั้งพูลพันธุ์
517 นางสาว เมลดา สุศรี 542 นาย ไวทยากรณ์ พงศ์อมร
518 นาย ยุรนันท์ เกษจรัล 543 นาย ศราวุธ นวลปิด
519 นาย ยรติ แวบือราเฮง 544 นางสาว ศศิธร ศิริเวช
520 นางสาว รมิตา รุ่งแสง 545 นางสาว ศิริกฤติยา อายุมั่น
521 นางสาว รวินท์นิภา ตันสวัสดิ์ 546 นางสาว ศิริพร สมภักดี
522 นางสาว ระวีวรรณ ศรีคำ 547 นางสาว ศิริลักษณ์ จงรัมย์
523 นางสาว รัตนาพร หาญชนะ 548 นางสาว ศิริวรรณ ศรีสงคราม
524 นางสาว ฤทัยชนก ศักดิ์ศรี 549 นางสาว สโรชา พยุงทอง
525 นางสาว วรรณชนก ไทยงามศิลป์ 550 นางสาว สิดารัศมิ์ จันทร์แฉล้ม

แถวที่ 12

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
551 นาย สิทธิศักดิ์ แหวนหลวง 576 นางสาว อมรรัตน์ เมืองรมย์
552 นางสาว สิริพร ทรัพย์สิน 577 นางสาว อมิตา มับสันเทียะ
553 นางสาว สิริลักษณ์ อินต๊ะแสน 578 นางสาว อรทัย วิมลศรี
554 นางสาว สุกัญญา ท้าวเมืองใจ 579 นางสาว อรนลิน ผลเจริญ
555 นางสาว สุคนธรสถ์ โศภิษฐ์ภัทรากร 580 นางสาว อรปรีญา ภูแผ่นนา
556 นางสาว สุชาวดี สารมานิจ 581 นางสาว อรพรรณ เทพจอมใจ
557 นางสาว สุดาพร จันทร์แจ้ง 582 นาย อรรถพล ปราบทอง
558 นางสาว สุธินี โพธิ์เรือง 583 นางสาว อรวรรณ ฉิมวัย
559 นางสาว สุนีย์ มงคลชูชื่น 584 นางสาว อัจฉรา หล้ายม
560 นางสาว สุพรรณษา ทรัพย์ประเดิมชัย 585 นางสาว อัสนียา เหร็มดี
561 นาย สุพัชระ ซาวคำเขต 586 นางสาว อาภัสรา ดวงเทียน
562 นางสาว สุมินตรา คชเสียนสืบ 587 นางสาว อามานี ยุมยวง
563 นาย สุรวุธ เจริญวัย 588 นางสาว อุดมพร อุดมธาดา
564 นางสาว สุรีย์รัตน์ ชัยสุริยะกุล 589 นางสาว อุไรวรรณ ขจรสาร
565 นางสาว สุวันทา เจกะ 590 นาย เอกวุฒิ กันตี
566 นางสาว สุวิภา ชลคีรี 591 นางสาว ไอลดา ปากดี
567 นางสาว หญิงจิว แซ่ย่าง 592 นาย ศุภฤกษ์ โพธิพฤกษ์
568 นาย อดิเทพ วงศ์ประเสริฐ 593 นางสาว ตวงพร ชูนาศรี
569 นาย อดิศักดิ์ สุระขุนทด 594 นางสาว บุษสดี แก่นกายศ
570 นาย อดุลย์ มณีอาภรณ์ 595 นางสาว ฉันท์ชนก สังข์ทอง
571 นาย อติชาต อาสนะทอง 596 นาย อรุณศักดิ์ อ่องลออ
572 นาย อนภพ ศิลปชัย 597 นางสาว นันทกานต์ วรรณโนมัย
573 นางสาว อภิญญา บุษฎา 598 นางสาว ศิรินภา บุญประเสริฐ
574 นาง อภิญญา ฮอร์น 599 นางสาว ปฐวี บุนนาค
575 นางสาว อภิตตรา โคตรเวียง 600 นางสาว จารุพรรณ งามทอง

แถวที่ 13

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
601 นาย ดำรงศักดิ์ อัมวัฒน์      
602 นางสาว มันทนา ชูเชิด      
603 นาย อุเทน ดกโบราณ      
604 นางสาว นัฐกาญจน์ พ่วงพันสี      
605 นางสาว รัชดา กอแก้ว      
606 นางสาว วัชาวลี มณีจร      
607 นางสาว รุจิระ เสนคราม      
608 นาย นายกอฟฟารี พรัดขำ
(ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
     
609 นาย นายฉันท์ทัต ชัยวรศิลป์
(ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
     
สำหรับวันซ้อมและวันพิธี มีรายละเอียดดังนี้
ซ้อมย่อย : 24 มกราคม 2563 ห้อง 321 อาคารสุโขทัย (คาบเช้า)

รายงานตัวเวลา 8.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 321

กิจกรรมในวันซ้อมย่อย

– ฝึกซ้อมบนเวที
– กิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์

ซ้อมใหญ่ : 31 มกราคม 2563 หอประชุมพ่อขุนราคำแหงมหาราช
ให้นักศึกษามาถึงเวลา 8.00 น. ณ อาคาร KLB
– มีการถ่ายภาพหมู่ หลังซ้อมเวลาประมาณ 15.00 น.
วันพิธี : 7 กุมภาพันธ์ 2563 (คาบบ่าย) หอประชุมพ่อขุนราคำแหงมหาราช

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา