คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนเปิดรับสมัครรการเข้าร่วมอบรม “ผู้สื่อข่าวอาสาจราจร” รุ่นที่ 5

cover fb

คณะสื่อสารมวลชนเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรม “ผู้สื่อข่าวอาสาจราจร” รุ่นที่ 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาและยังไม่หมดสถานภาพนักศึกษา

2. เป็นผู้ที่มีใจรักในการทำงาน เสียสละ ทุ่มเท อยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเอง

3. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเข้ารับอบรมฯ รุ่นที่ 1 – 4

4. เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การสมัคร

1. รับใบสมัครด้วยตนเองที่คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 02-3108980

2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mac.ru.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บว่า “สมัคร RU EASY RADIO”) หรือทาง masscomram@gmail.com

3. หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 ธนัวาคม 2562 (จะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ)

หลักฐานการใช้สมัคร 1. รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ 3. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 1 ใบ

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ