คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดลือกเข้าร่วมจัดรายการโครงการวิทยุอินเทอร์เน็ต RU Easy Radio รุ่นที่ ๕

ru5

ประกาศคณะสื่อสารมวลขน
เรื่อง ผู้ที่ผ่านการคัดลือกเข้าร่วมจัดรายการโครงการวิทยุอินเทอร์เน็ต RU Easy Radio รุ่นที่ ๕

โครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไชปัญหาของสังคมและชุมชน ร่วมกับคณะสื่อสารมวลชน จัด
โคงการอบรมและคัตเลือกนักจัดรายการ RU Easy Radio รุ่นที่๕ ระหว่างวันที่17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

บัดนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกเสร็จเรียบร้อย ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑ นายสรวิษฐ์ วินโกมินทร์
๒ นายณัฐวุฒิ จั่นเพชร
๓. นางสาวณัฐกานต์ สะเอียมคง
๔. นางสาววัสราภรณ์ รุ่งเรือง
๕ นางสาวศิริพร ชำนาญเขตรกรณ์
๖ นางสาวศรสวรรค์ ภูมิแก้ว
๗. นางสาวศศิมา เพ็งแพ
๘. นางสาวรัตติกาล พลนามอินทร์
๙ นายจามิกร วงชมพู
๑๐.นางสาวสาคร ขนณะ

ประกาศ ณ วันที่ ( ๔ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓)

(อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์)
คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา