คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

เทคนิคการสืบค้น66 copy

เรียนรู้ลักษณะ และประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ที่หลากหลาย ของ สำนักหอสมุด ม.ร.

ร่วมรับฟังการเสวนา เทคนิคต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร งานวิชาการ

และเข้าถึงฐานข้อมูลด้านการวิจัย สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความ และวารสารวิชาการ ฯ

เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสื่อในโลกดิจิทัล

เพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษาต่อไป

 

วันศุกร์ที่  22  ธันวาคม  2566

ระหว่างเวลา  09.00 – 12.00  น.

รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา CDM3106 (MCS4170) & CDM3404 (2161) ภาค 2/66

ที่เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

จะได้รับคะแนนเก็บสะสมในรายวิชาด้วย

>>>ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม<<<

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา