คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพิ่มพูนแนวคิดและทักษะปฏิบัติในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Mastery)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพิ่มพูนแนวคิดและทักษะปฏิบัติในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Mastery) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. กิติพงศ์ แซ่จาง
 2. ศุภกันต์ กันยาประสิทธิ์
 3. ชาลี มาลีนะ
 4. กวินภัค มีกิจรุ่งเรืองชัย
 5. มีนา ศรีจามร
 6. คีตภัทร ฤทธิทิศ
 7. ปวีณ์ธิดา นิ่มเนียน
 8. สุกัญญา โกมลรัตน์
 9. ชนม์ภิพัศ หทยะวัฒน์
 10. ปวริศา หมายชัย
 11. ปริญญา โสรถาวร
 12. ฐิฌาภรณ์ ทับทิมทอง
 13. ปิยะธิดา ตำราเรียง
 14. จิรารัตน์ ตาเร็ว
 15. พีรยา แซ่ตัน
 16. ณัฎฐณิชา ยะลาน
 17. ชรินดา แวงวรรณ
 18. ปณัดดา โสชาลี
 19. พัฒน์ธีรา อินทรสุวรรณ
 20. สุษาชล โคระรัตน์
 21. วิลาวัณย์ บุญสนาน
 22. นฤมล ปีพูน
 23. สิริลักษณ์ เทศธรรม
 24. ธนกร จันทร์งาม
 25. สุมนา มีปัญญา
 26. เสาวภาคย์ สุธรรมเจริญโชค
 27. มาริษา สมดัง
 28. ภัทรวรรณ สุพรรณคง
 29. ภาวนาพร ชนะศรีโยธิน
 30. ชริยา เจียมสวัสดิ์
 31. จิรพนธ์ วิลัยวงค์ศา
 32. มลฤดี นางหงษ์
 33. พัดตาล อินแสง
 34. สุภาวดี โสตรศรีทิพย์
 35. ธัญพิชชา แก้วเกิด
 36. คเณศพร เบญจรงค์รัตน์
 37. สุนิษา น้อยพัด
 38. พิมพ์พิศา วราสิทธิ์ภูวิศ
 39. ศรันย์ บัวประดิษฐ์
 40. อรทัย เย็นนภา
 41. สุจารี อ้วนซิน
 42. อุบลวรรณ มะยม
 43. ชลธิชา จอมทรักษ์
 44. ปฏิพล กิ่งโพธิ์ทอง
 45. ชลพิน เที่ยงธีระธรรม
 46. วิภาวรรณ วังเมือง
 47. ศศิประภา ทองสุข
 48. ชนากานต์ กปิตถัย
 49. ศิริประภา ฉลวยกลาง

โดยให้นักศึกษาที่มีชื่อดังกล่าว มาเข้ารับการทดสอบทักษะเพื่อคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 10 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา