คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

MCRU-Future-Image

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

————————–

                    ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของโครงการศึกษาภาคพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือกบุคคล และการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วาระที่ ๔.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงออกประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

                   ๑. แหน่งที่คัดเลือก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                        ๑.๑  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

                                ๑.๑.๑  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น      งานธุรการงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น

(๓ ) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

(๔ ) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง                 

                                ๑.๑.๒ ด้านการวางแผน

(๑) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

                                ๑.๑.๓  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้                                                  

                                        (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

                                ๑.๑.๔  ด้านการบริการ

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและขี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไปเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

                   ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๒.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

                        (ก)  คุณสมบัติทั่วไป

(๑)  มีสัญชาติไทย

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๔)  เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

                        (ข)  ลักษณะต้องห้าม

(๑)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง

(๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กำหนด

(๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน

(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗)  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานเอกชน  หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๙)  เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

๒.๒ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่ให้สอบคัดเลือกตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

                   ๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าจ้าง

                        ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ (จำนวน ๑ อัตรา)

                                วุฒิ ปริญญาตรี

                                สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

                        ๓.๒ อัตราค่าจ้าง

                                วุฒิปริญญาตรี     ๑๕,๐๐๐  บาท

                   ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้น ๒ อาคารสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า (๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

                   ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

๕.๑  ใบสมัคร ขอรับได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ http://hrm.ru.ac.th)

๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (๒.๕๐ × ๓.๒๕ ซม.)ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จำนวน  ๒  รูป

๕.๓  ใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิ ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๕.๔  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๕.๕  ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ชุด

๕.๖  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะสตรี) พร้อมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร ตัวจริง

๕.๘  ใบ ส.ด.๙ หรือ ส.ด.๔๓ หรือหลักฐานทางราชการอื่นๆ

๕.๙  ให้ผู้สมัครรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร โดยลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัคร   รายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

                   ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่

๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคารสุโขทัย คณะสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และทางเว็บไซต์ http://www.mac.ru.ac.th

๖.๒ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคารสุโขทัย คณะสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และทางเว็บไซต์ http://www.mac.ru.ac.th

ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                  ๗. วิธีการคัดเลือก

                        คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะใช้วิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีสัมภาษณ์หรือวิธีการคัดเลือกอย่างอื่น วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

                  ๘. หลักสูตรที่ใช้ดำเนินการคัดเลือก กรณีใช้วิธีการคัดเลือกอย่างอื่น คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก อาจจะกำหนดให้สอบข้อเขียนเฉพาะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็ได้

๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ๕๐  คะแนน

๘.๑.๑ สำหรับสายวิชาการ ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล การจับประเด็น การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระเบียบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือความสามารถในด้านอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เหมาะสมกับความต้องการของตำแหน่ง

๘.๑.๒ สำหรับสายปฏิบัติการ ใช้วิธีสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล การจับประเด็น การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระเบียบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัยหรือความสามารถในด้านอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เหมาะสมกับความต้องการของตำแหน่ง

๘.๑.๓ วิชาอื่นๆ

                                           ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่น ตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเห็นสมควรโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความต้องการของตำแหน่ง

๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน

(ให้ใช้วิธีสอบข้อเขียนหรือทดสอบการปฏิบัติหรือวิธีสัมภาษณ์ วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งงานตามบทบาทหน้าที่ของตำแหน่ง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ)

๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๕๐ คะแนน

(ใช้วิธีสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เชาว์ปัญญาและปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ ท่วงทีวาจา อารมณ์และบุคลิกภาพ เป็นต้น)

                               คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก อาจกำหนดให้ผู้สมัครทดสอบวิชาตาม ๘.๑ พร้อมกับ ๘.๒ หรือจะทดสอบภาคใดภาคหนึ่งก่อนแล้วจึงให้ผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าคัดเลือกในภาคอื่นต่อไปก็ได้

                  ๙. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดของผู้เข้ารับการคัดเลือกตามลำดับ

 

                 ๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะประกาศผลการคัดเลือก เมื่ออธิการบดีอนุมัติผลการคัดเลือกแล้ว

                         คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดของผู้เข้ารับการคัดเลือกตามลำดับ ตามผลการคัดเลือกที่อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

                 ๑๑. การจ้าง การรายงานตัว และการปฏิบัติงาน

๑๑.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยต้องมารายงานตัวภายใน ๑๐ วัน     นับจากวันประกาศผลหรือนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งให้มารายงานตัว โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก และเมื่อรายงานตัวแล้วจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รายงานตัว หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอื่น ที่อธิการบดีพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่นได้

๑๑.๒ ลูกจ้างรายใดได้รับการจ้างแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานรายงานต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างนั้น

๑๑.๓ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแบบเต็มเวลา หากหน่วยงานตรวจสอบพบว่า ลูกจ้างมหาวิทยาลัยผู้นั้นไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในเวลาเดียวกัน ให้หน่วยงานรายงานอธิการบดีเพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างนั้น

๑๑.๔ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยต้องทำสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีสิทธิได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

รายละเอียดการคัดเลือก

แนบท้ายประกาศคณะสื่อสารมวลชน  ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

       ๑.   ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

              ๑.๑  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (จำนวน ๑ อัตรา)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

        ๒.   การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 3 แบบ คือ

๒.๑   การสอบข้อเขียน

๒.๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน

๒.๒   การสอบปฏิบัติ

๒.๒.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน

๒.๓   การสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒.๓.๑ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน

โดยการสัมภาษณ์  ๕๐ คะแนน

       ๓.   อัตราค่าจ้าง

๓.๑   อัตราค่าจ้างเดือนละ          ๑๕,๐๐๐.- บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ