คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน/2566

sale (1920 x 1080 px)
ลำดับ CDM MCS ชื่อวิชา รหัส Classroom อาจารย์
1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น lfhnf5f อ.ชวิศา เชยจรรยา
2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง qy4spvk อ.​อาลี ปรียากร
3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร evudrid ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา
4 CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล u7xxryj รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา
5 CDM2105 MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร hnam4qn ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์
6 CDM2201 MCS1450  การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น oab6udr ผศ.วันดี ชวดนุช
7 CDM2203 MCS1460 ภาพยนตร์เบื้องต้น rwcdts6 ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
8 CDM2204 MCS1250 หลักการข่าวดิจิทัล a3oyx5u อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
9 CDM2302 MCS2260 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว s7gcapz รศ.วาริศา พลายบัว
10 CDM2303 MCS1350 วาทวิทยา bila23c อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์
11 CDM2304 MCS3250 หลักการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร s6yalir ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
12 CDM2402 MCS2150 นวัตกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ pyzhxkt อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
13 CDM2403 MCS3151 การสื่อสารเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ f7gkpqb อ.วิชชุตา มังคะลี
14 CDM3106 MCS4170 การวิจัยนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น bqms6zx รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์
15 CDM3206 MCS4350 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสื่อสาร b6tqczy อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์
16 CDM3209 MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม g5wztjp อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
17 CDM3404 MCS2161 การสื่อสารองค์การ scj3mvj รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์
18 CDM3405 MCS4360 หลักกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ ahihfnc รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา
19 CDM3407 MCS2162 สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา g62gpn5 อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
20 CDM4212 MCS4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา bf3ynid ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์
21 CDM4410 MCS3354  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ jheiont อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
22 MCS3280 การเขียนบทความ bxijqvw รศ.วาริศา พลายบัว
23 MCS2462 การเขียนบทภาพยนตร์ barertw อ.เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์
และการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ
24 MCS3471  การแสดงและกำกับภาพยนตร์ w7ai34b อ.ฑิฆัมพร ภูพันนา
25 MCS3473 ภาพยนตร์กระแสอื่น hgdr5vl อ.ฑิฆัมพร ภูพันนา

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา