คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อนักศึกษาขอสอบซ้ำซ้อน คณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน 2562

รายชื่อนักศึกษาขอสอบซ้ำซ้อน-s62

บัญชีรายชื่อนักศึกษาขอสอบซ้ำซ้อน
คณะสื่อสารมวลชน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล วิชาที่ขอสอบซ้ำซ้อน
1 5604000306 น.ส.ลัดดา แซ่เตียว HIS1001 POL3301    
2 5604005743 น.ส.นิภาวรรณ ล้อมนาค MCS3151 SOC1003    
3 5654001246 น.ส.สุธิดา เอมเทศ MCS4151 MCS4170    
4 5702075358 น.ส.สิรินาถ โชติพรหม PHI1003 THA1002    
5 5702509091 น.ส.ชุติกาญจน์ สิงห์เย็น ENG1001 ENG2001 MCS4190  
6 5703017540 น.ส.ลลิตา เหมือนรอด MCS3190 MCS3280    
7 5704015246 น.ส.บุญญิศา โกสุม MCS2151 MCS4151 MGT2202 MGT3204
8 5704019933 น.ส.สุมิตรา แสงครุฑ MCS4151 MCS4170    
9 5704030401 น.ส.พุทธิดา กิจชำนาญ MCS4170 POL2301    
10 5754000833 น.ส.สุชาดา เทพหนู MGT2202 POL3301    
11 5754003233 น.ส.ลัลน์ลลิต สายประเสริฐ MCS1350 MGT3203    
12 5754011616 น.ส.รุ่งอรุณ สีพรมใต้ MGT2101 MGT4004    
13 5803025260 น.ส.ณัฐมน อินทร์ศิริ ECT3503 MCS3182    
14 5803029130 น.ส.อาภัสรา ประสารกก MCS4151 MCS4170    
15 5803031581 น.ส.ณัฐณิชา ฝุ่นทอง MCS1151 POL2100    
16 5804036050 น.ส.ณิชพัณณ์ วีระอรุณพงศ์ MGT2101 PSY1001    
17 5854001566 น.ส.ธนาภรณ์ สุขสำราญ ENG2001 ENG2002 MCS4190 POL1101
18 5854012159 น.ส.หลงนภา ปันบุตร MCS1150 MGT2102    
19 5854012969 น.ส.สุวรรณา ใจผ่อง MCS4170 POL2301    
20 5854015442 น.ส.สุธิดา บัวงาม ENG1001 ENG2001    
21 5854016754 น.ส.พิมพ์ตะวัน คชวารี MCS2151 MCS4170 POL2301  
22 5854023081 น.ส.วิทสุดา เส้งทั่น LAW1004 SOC1003    
23 5854500765 น.ส.มินตรา บุญมาเลิศ MCS4151 MCS4170    
24 5854501052 น.ส.อรชร ศรีเพชร HED1101 MCS2260 MCS3151  
25 5854502035 น.ส.อาทิตยา สารรังสี MCS2260 POL3302    

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล วิชาที่ขอสอบซ้ำซ้อน
26 5903028768 นายพลากร อรัญรักษ์ ENG1001 MCS4151 MCS4170 MCS4190
27 5903505435 นายธิติ ทองบริสุทธิ์ MCS2151 MCS4170    
28 5954002779 น.ส.สุชาดา ยะถาคาร MCS2151 MCS4170    
29 5954003215 นายชญาดา ธิโสธร MCS4151 MCS4170    
30 5954004999 น.ส.พรนภา ชุ่มชื่น ENG2001 HIS1201 MCS4190 POL3312
31 5954005624 น.ส.พรทิพย์ บุญถัง POL1100 POL2100    
32 5954006085 น.ส.ปัณชญา ศรีวินทา MGT1001 APR3107    
33 5954012026 นายอนุพงศ์ บัวชุม MCS4151 MCS4170    
34 5954501754 น.ส.นัชชา อุดมพรพฤฒิ MCS4151 MCS4170    
35 5954503495 น.ส.กิติยา พลอำนวย ANT3057 BIO1001 LAW1004 MCS2260
36 6004001720 น.ส.หทัยรัตน์ คงเจริญ MCS4151 MCS4170    
37 6054005175 น.ส.ศิริญญา การะพันธ์ MCS4170 PHI1001    
38 6054011744 น.ส.สุกัญญา เซี่ยงเห็น KOR2001 MGT3401    
39 6254003228 น.ส.จันทรา เพ็งแจ่ม MCS2161 MCS3190    
40 6254004721 นายพีรพัทธ์ สมิทธิรัตน์ HED1101 MCS1250 MCS2162 MCS2260
41 6254500645 น.ส.ยมลพร สงวนพันธ์ MCS2160 PHI1003    

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา