คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนเข้าชมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”

โครงการศิลปวัฒนธรรม-๒๐๐๘๑๔-51

รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยการนำนักศึกษากระบวนวิชา MCS4170 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น เข้าร่วมงาน “ภาคนิทรรศการ” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 15.00 น. เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นยังช่วยปลูกจิตสำนึก และ สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของการแสวงหาความรู้ในรูปแบบของการวิจัย ในการขับเคลื่อนสังคม และการนำมาซึ่งองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา