คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนเปิดอบรมทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลออนไลน์

IMG-71231

รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเน้นการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Digital Collection (ThaiLIS) & ฐานข้อมูล Dissertation Full Text” ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม สำนักหอสมุดกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้บนพื้นฐานงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะสื่อสารมวลชนศตวรรษที่ 21 ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลการศึกษาเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างสูงสุด กิจกรรมนี้สามารถนำมาบูรณาการกับด้านการเรียนการสอน ในรายวิชา MCS2161 การสื่อสารในองค์การ และ MCS4170 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/63 อีกด้วย

 

 

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา