คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2021-05-09 เด็กปล่อยของ 8
คณะสื่อสารมวลชนจัดกิจกรรมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจบการฝึกงานและกิจกรรมการจัดเวทีสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ทางเพจ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤาคม 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
นักศึกษาจะได้พบกับกิจกรรมดังนี้
– กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Show Off Your Skills: Design Thinking x Soft Skills ที่เด็กจบใหม่ต้องมี
โดย อาจารย์อนุรักษ์ จันทร์ดำ อาจารย์อาลี ปรียากร อาจารย์วิชชุตา มังคะลี และอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
– กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Digital Skills Inside-Out: ถอดบทเรียนทักษะดิจิทัลจากโครงงาน
โดย อาจารย์ ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัน
ฉัตรไชยยันต์ อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย และอาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
และการนำเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของนักศึกษาหมวดฝึกงาน

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา