คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การระรานทางไซเบอร์กับวัยรุ่นในสังคมไทย; ภาพสะท้อนจากงานวิจัย”

02-POSTER รอบ 1- งานเสวนาการระรานทางไซเบอร์ฯ
คณะสื่อสารมวลชน จัดโครงการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การระรานทางไซเบอร์กับวัยรุ่นในสังคมไทย; ภาพสะท้อนจากงานวิจัย” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระรานทางไซเบอร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมวิพากษ์ แบ่งปันประสบการณ์ และเสนอแนะแนวทางในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ พัฒนาความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ใช้รูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมZoom Meeting โดยโครงการฯ ดังกล่าวสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา MCS3181 การพูดสำหรับผู้นำ, MCS3185 การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต, MCS3380 สื่อสังคมออนไลน์, MCS4170 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น และ MCS4461 ธุรกิจสื่อสารมวลชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ใน วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่านทาง Zoom
นักศึกษาที่สนใจสามารถแสกน QR Code หรือลงทะเบียนได้ที่
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
คลิกเพื่อแท็กสินค้า

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา