คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการพัฒนานักศึกษา “คุยกันก่อนสอบ การบรรยายสรุป แนะแนวการสอบ และวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2564

โปสเตอร์ งานคุยกันก่อนสอบ แก้ไข 1
“คุยกันก่อนสอบ”
โครงการพัฒนานักศึกษา “คุยกันก่อนสอบ การบรรยายสรุป แนะแนวการสอบ และวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เนื้อหาในรายวิชา MCS2161 MCS3183 MCS3184 และ MCS4170 แนะนำเทคนิคการเตรียมตัวสอบ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการสอนออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอย่างสูงสุด โดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/wxPDM82dwHuVUsTn7 (ใช้ @rumail ในการลงทะเบียนเท่านั้น)

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา