คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสเข้า Google Classroom วิชา CDM ที่ไม่มีบรรยาย 1/65 ส่วนภูมิภาค

รหัสเข้า Google Classroom วิชา CDM คณะสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค (3)

รหัสเข้า Google Classroom วิชา CDM ที่ไม่มีบรรยาย 1/65 ส่วนภูมิภาค คณะสื่อสารมวลชน

*นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น

**นักศึกษาสามารถเข้าดูเอกสารประกอบการบรรยายและติดต่ออาจารย์ผู้สอน

***สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคที่ลงทะเบียนเรียนภาค 1/65 เท่านั้น

CDM3206(MCS4350) การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสื่อสาร

https://classroom.google.com/c/NDk2Njg5Njk5NjYy?cjc=lctdp2t

____________________________________________________________________

CDM3305(MCS3182) การพูดในการกระจายเสียงและแพร่ภาพ

https://classroom.google.com/c/NDk2NjkwNjcyMTM0?cjc=kvoancn

____________________________________________________________________

CDM3405(MCS4360) หลักกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการรณรงค์
https://classroom.google.com/c/NDk2NjkwOTc0MzM0?cjc=ackemas

____________________________________________________________________

CDM3406(MCS3181) การสื่อสารสำหรับผู้นำ 
https://classroom.google.com/c/NDk2NjkwOTc0MzQ2?cjc=y6oqmz5

____________________________________________________________________

CDM4313(MCS3470) การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล

https://classroom.google.com/c/NTYxMzQxMzc2NDA4?cjc=cvmcyxj

____________________________________________________________________

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา