คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 ทุกท่าน

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 ทุกท่าน ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 (จบ 1/64,2/6 4, S/64 และกรณีข้ามภาค) กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รอบ 12 เดือน เพื่อใช้ประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามลิ้งค์ด้านล่าง

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต: https://forms.gle/brzyE3LPZSYwRVGp6

มีงานทำหรือไม่มีงานทำขอให้บัณฑิตทุกคณะทุกหลักสูตรทุก สาขาวิชาต้องกรอกไม่น้อยกว่าร้อยละ70 โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกแบบสำรวจในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ขออภัยหากท่านได้รับe-maiและตอบแบบสำรวจนี้แล้ว ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ

ขอแสดงความนับถือ ดวงมณี ศุภศร
งานวิจัยสถาบันกองแผนงาน
02-3108115