คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2560-2561

names-list2

คณะสื่อสารมวลชนประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561

แถวที่ 1
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นาย เคนเน็ต วิลเลียม นิโคลัส เฮอร์เรร่า 26 นาย วิสิษฎ์  อุบลพืชน์
2 นางสาว นิโคล หลุยส์ นิโคลาส  โปแบลเต้ 27 นางสาว ศศิพรรณ  บุณยรัตพันธุ์
3 นางสาว อัน ดวน เหงียน 28 นางสาว อรนุช  บุญศิริ
4 นางสาว ชนิดา ยุติธรรม 29 นาย อะหะหมัด อิสมาอีล มูซา มูบาเร็ค
อัลเมนเดย์
5 นางสาว ธรัศทร มีภิปราย 30 นาย อูมาร์ อาซาร่า  สุไลมาน
6 นางสาว ชนม์ชนิน พานทอง 31 นาย เอเลียส แอบดิ  อาร์เท
7 นางสาว ฟ้าลฎา หวังแก้ว 32 นาย โอบิโอมา อิซูชุกกู  อะนูเซียม
8 นางสาว สาริศา มโนพัฒนกร 33 นางสาว ณัชชา กลางประพันธ์
9 นาย เคนเน็ต เคน  อ็อกบุอากู 34 นางสาว นุศรินทร์ เพ็งสะและ
10 นาย ชยพล  กาญจนพิศิษฐ์ 35 นางสาว ปาริชาติ กลางวาปี
11 นาย ซีนา  ดาเนช 36 นาย พงษ์พัฒ มีป้อม
12 นางสาว ฐิติรัตน์  ราตรี 37 นางสาว เมธินี คล้ายพงษ์พันธุ์
13 นางสาว ณีรนุช  แก้วสวาสดิ์ 38 นางสาว ยมนา วีรพิพรรธน์
14 นาย ทศวรรษ  บุญช่วยเกื้อกูล 39 นางสาว ศิริขวัญ เนตรคำยวง
15 นางสาว ธัญชนก  สุทธา 40 นางสาว ศุภานัน เฉลิมชัย
16 นางสาว ธัญวรัตม์  จินดาศรี 41 นางสาว สุประวีณ์ จริยธัญรัตน์
17 นาย นครินทร์  เสียงหวาน 42 นางสาว สุพรรณี อนันต์
18 นางสาว ปกเกศ  คงเกลี้ยง 43 นาย อนุชา แก้วประเสริฐ
19 นางสาว ปารีณา  เสริมศิลป์ 44 นางสาว ญาณิศา สิทธิรุ่งเรืองสิน
20 นางสาว พิชชา  ม่วงเลี่ยม 45 นางสาว นลินธร วิมลประดิษฐ์
21 นางสาว มนรดา  สระสำราญ 46 นาย วรวลัญช์ เด่นปรีชากุล
22 นางสาว โม พวินท์ 47 นาย อุเทน สมันไตย
23 นาย ไมเคิลเจคอบ  คิวริเจโร 48 นางสาว กชพร รุ่งเรือง
24 นาย ยูรีจ์  บอคคาเรียฟเวอะ 49 นางสาว กนกรัชต์ แตไธสง
25 นาย วัชรากร  แซ่ลิ้ม 50 นางสาว กนกวรรณ นิ่มเอียด

 

แถวที่ 2 
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
51 นางสาว กนกวรรณ ปิยชัยพิมล 76 นางสาว ฑิฆัมพร จันทร์สง่า
52 นางสาว กรณิการ์ พฤกษะศรี 77 นางสาว ฑิตาพันธ์ คุรุเจริญ
53 นางสาว กรศิริ อภิสกุลชาติ 78 นางสาว ณภัทร สระแก้ว
54 นาย กรศิล ติณรัตน์ 79 นางสาว ณภัสสรณ์ ลาภมูล
55 สิบเอก กฤตศตพร ทรัพย์ขำ 80 นางสาว ณัฎฐินิ พรหมวิมุติ
56 นางสาว กัลยรัตน์ นราพล 81 นางสาว ณัฏฐพัชร์ กรอบเพ็ชร์
57 นาย กิตติพงษ์ ทองเทพ 82 นาย ณัฐ หวังวงศ์วิโรจน์
58 นาย กิตติมงคล มีทรัพย์ 83 นางสาว ดลยา สมนอก
59 นาย กิตติวิชญ์ ชัยลี 84 นาย ตฤณ เมืองสมบัติ
60 นางสาว กุลญา เกตุสุวรรณ์ 85 นาย ทนงศักดิ์ ทองทั่ว
61 นางสาว จันทิดา ประไกลวรรณ 86 นาย ทศพร พิสัตย์
62 นาย จิราพิสิฐ อนุทรงศักดิ์ 87 นาย ทศพล พิสัตย์
63 นางสาว จิราวรรณ จันทวิเศษ 88 นางสาว ทิพวรรณ ยูงทอง
64 นางสาว เจนจิราริน สาริพันธ์ 89 นางสาว ทิภาวรรณ จันทร์ทน
65 นาย ฉัตรชัย เกื้อกมลสุข 90 นางสาว ธนัญชนก ทิพย์เสาวคนธ์
66 นางสาว ฉัตรนภา อู่ผลเจริญ 91 นาย ธนานนท์ ศรีเกษม
67 นาง ชญาณิศา หมื่นโยชน์ 92 นางสาว ธนาภรณ์ พูนประสิทธิ์
68 นางสาว ชฎาพรรณ สีสังข์ 93 นาย ธวัช หอมทวนลม
69 นางสาว ชลาลัย วัชฤทธิ์ 94 นาย ธวัชชัย จันทร์พิทักษ์
70 นางสาว ชาลิสา แสงเป่า 95 นางสาว ธัญชนก เพ็ชรยาหน
71 นางสาว ชุติมา อนุกูล 96 นางสาว ธัญสินี ลีนะเสน
72 นาย ซอ จอ จอ อู 97 นางสาว ธารทอง พัฒนเศรษฐานนท์
73 นางสาว ซารีนา สนยาแหละ 98 นางสาว ธิดารัตน์ ซันศิริ
74 นาย ฐกร พัตรปาน 99 นางสาว ธิดารัตน์ สิทธิขจรยุทธ์
75 นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีสกุลเดิม 100 นาย ธีรศักดิ์ เปียนขุนทด
แถวที่ 3
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
101 นาย นนทวัฒน์ ไปล่กระโทก 126 นางสาว พรพรรณ เป้ามรกต
102 นาย นรภัทร พ่วงศิริ 127 นางสาว พรวิภา จ้อยจินดา
103 นาย นฤเบศ บุตรเขียว 128 นางสาว พลอยชมพู เจริญทรัพย์ไพศาล
104 นางสาว นลินี อินสนอง 129 นางสาว พัชรภรณ์ บุญนิรันดร์
105 นางสาว นันท์นภัส นิรมาณธรรมกุล 130 นาย พัชรเมศร์ บุญญฤทธิ์ธนาศิริ
106 นางสาว นัยนา บุญเรือง 131 นางสาว พัชรินทร์ ศรีรักษา
107 นางสาว น้ำฝน พันจำปา 132 นางสาว พิจิมา ประทักษ์กุลสาร
108 นางสาว นิภาภรณ์ เพชรสุข 133 นางสาว พิชญธิดา แย้มหงษ์
109 นางสาว นุสรา ทองด่านเหนือ 134 นาย พิชญะ ยอดจิตร์
110 นางสาว เนตรนภา หมอหวัง 135 นางสาว พิมพ์พรรณ ณัฐปภัศร์
111 นาย บุญบพิธ ปานดวง 136 นางสาว พิมพ์พิชชา ยี่ปินสาม
112 จ่าสิบเอกหญิง บุญรอด นุชอำพันธ์ 137 นางสาว พิมพิศา ภูฆัง
113 นางสาว บุณยานุช อำนวย 138 นาย พีระณัฏฐ์ สอนสันต์
114 นางสาว เบญจวรรณ ดำรงชัยเจริญสุข 139 นางสาว เพทาย ศิริโสภณ
115 นางสาว เบญญานิตย์ โชคอดิภา 140 นางสาว แพงพลอยพรรณ เทพรักษา
116 นางสาว ประกายกาญจน์ ภู่ภูริพันธุ์ 141 นางสาว แพวพรรณ พันทะศรี
117 นางสาว ประภาพรรณ แก้วศรี 142 นางสาว ภคมน ชาญชัย
118 นาย ประเสริฐ อนุวงศ์ประพันธ์ 143 นาย ภักดี มะนะเวศ
119 นางสาว ปัฐษร ดอกขัน 144 นางสาว ภัคคีณี พวงมณี
120 นาง ปารณีย์ โพรี 145 นาย ภานุพงศ์ จันต๊ะสุข
121 นางสาว ปาริชาติ สีหา 146 นางสาว ภาพิมล สิงห์สาย
122 นางสาว ปุณญิสา แย้มขยาย 147 นางสาว ภาวิณี เทียนแย้ม
123 นาย พรชัย ภูษา 148 นาย ภูวนัย คำปัญญา
124 นางสาว พรณรัตน์ แซ่เฮ้ง 149 นางสาว มธุรวันต์ ศรีวรศาสตร์
125 นาง พรพรรณ ซาฟา 150 นาย มนตรี กันหา

 

แถวที่ 4 
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
151 นางสาว มยุรี ฟุ่มเฟือง 176 นางสาว วิมลวรรณ สายเมฆ
152 ว่าที่ร้อยตรีหญิง มลฤดี สุขวงค์ 177 นาง วิรัชสุดา ปงติเออ
153 นางสาว มัลลิกา ริมสาคร 178 นาย วิสิทธิ์ ยอดอาหาร
154 นางสาว มัสลิน ชัยทิพย์ 179 นาย วีรชัย จ้อยเจนสินธุ์
155 นาย เมธัส รักอยู่ 180 นาย วุฒิชัย ภูมิถาวร
156 นางสาว เมราณี นวมดี 181 นาย ศราวุฒิ เหล่าจำปา
157 นาย ยุทธนา ดำนิล 182 นางสาว ศศิธร บ่อคำเกิด
158 นางสาว ยุวดี เพ็ชร์กิจ 183 นางสาว ศศิธร รามณี
159 นางสาว รัชนก เชี่ยวชาญ 184 นางสาว ศศิโสม โรจนวิโรจน์
160 นางสาว รัชนีกร แซ่ลี 185 นางสาว ศิรภัสสร ธูปหอม
161 นางสาว รุ่งอรุณ จุทสิงห์ 186 นาย ศิริชัย ทองสินธุ์
162 นางสาว รุจิระ เสนคราม 187 นางสาว ศุจีกาญจน์ สุระพร
163 นาย ลัทธพล ลัมภเวช 188 นาย ศุภกฤต อินทร์ณรงค์
164 นางสาว วรรณษกานต์ บุญเฉย 189 นาย ศุภลาวิชญ์ แปลงสาร
165 นางสาว วรรณิดา เรือนแก้ว 190 นาย ศุภวัฒน์ ภูเขาใหญ่
166 นางสาว วรวีร์ ฮวดหุ่น 191 นางสาว ศุภาภรณ์ กิ้มด้วง
167 นางสาว วรัญญาภรณ์ รุจิตวรรณ 192 นางสาว สิริมา สุรกิจบวร
168 นางสาว วราลีล์ พร้อมเพรียง 193 นางสาว สิริลักษณ์ กรมทอง
169 นางสาว วรินญา วโรทยาน 194 นางสาว สิริวิมล กระแสสินธ์
170 นาย วรุฑ อาชวานนท์ 195 นางสาว สิโรชา พวงธนะสาร
171 นางสาว วรุณี แสงเฉวก 196 นางสาว สุกัญญา แก้วสุวรรณ
172 นางสาว วัชราพรรณ บุญลักษณาวงศ์ 197 นางสาว สุดารัตน์ บุตตะวัน
173 นาย วันชัย พิมพะนิตย์ 198 นางสาว สุดารัตน์ พรมราช
174 นางสาว วันดี ตั้งวิริยโรจน์กุล 199 นางสาว สุทธิตา กาศรัมย์
175 นางสาว วาริสา สุวาจา 200 นางสาว สุนิดา แซ่อึ่ง

 

แถวที่ 5 
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
201 นางสาว สุประวีณ์ กาบแก้ว 226 นางสาว เอมอร แตงภู่
202 นาง สุพิชญ์นันท์ ศรีสันเทียะ 227 นางสาว ธิราภรณ์ อุ่นเรือนปลูก
203 นางสาว สุวรรณี ถีระแก้ว 228 นางสาว กัญชพร เชิดรำไพ
204 นางสาว สุวลักษ์ ศรประสิทธิ์ 229 นาย ณัฐกร โค้วปรีชา
205 นาย เสฎฐวุฒิ สืบตระกูล 230 นาย ดนุช อมรบัญชรเวช
206 นางสาว เสาวลักษณ์ มงคลธรรม 231 นางสาว กมลมาศ จะมอน
207 นางสาว โสฎลักษณ์ นันท์ธนาศานต์ 232 นางสาว กาญจนาพร บุดดา
208 นางสาว โสภิชา คงชื่น 233 นางสาว เกวลี สีวันนา
209 นาย อนุวัฒน์ ธนาสดใส 234 นางสาว เกศราพร โมหมัดตาเฮต
210 นาย อนุสรณ์ โปธาตุ 235 นางสาว ขวัญภิรมณ์ เมืองเจริญ
211 นางสาว อมรรัตน์ แผ่นคำ 236 นางสาว เขมณัฏฐ์ รุ่งเรืองยิ่งยศ
212 นางสาว อรยา นาคสมบุญ 237 นาย จตุพร เรืองเกิด
213 นางสาว อรอนงค์ นามใจ 238 นางสาว จรัสศรี เจียวก๊ก
214 นางสาว อริษา ชุ่มสีดา 239 นางสาว จิณณ์ฐิตา แสงงาม
215 นางสาว อักษราภัค พิลาสันต์ 240 นางสาว จิณวราห์ บุตรสอน
216 นางสาว อังคณา อรรคฮาดศรี 241 นาย จิรกฤต ยศประสิทธิ์
217 นางสาว อังสุมาลิน รัตนพันธ์ 242 นางสาว จุฑามาศ อะมั้ล หมุดประภากร
218 นางสาว อัจฉรา อาจารีย์ 243 นาย เจม ศรีอาจ
219 นางสาว อัจฉรานรี โชติวัติบุตรจรัล 244 นางสาว ชญาภัทร กำเหนิดศรี
220 นาง อัญชลินทร์ พันธภัทรนันท์ 245 นางสาว ชฎาภรณ์ แปงใจ
221 นางสาว อัญทิกา วิเศษชาติ 246 นางสาว ชณัญธิดา สุภาษี
222 นาย อาทร จิตตะเสโน 247 นาย ชนกันต์ ทองสุข
223 นางสาว อาภาพร หว่านทอง 248 นางสาว ชนัญชิดา วิสุทธิธาดา
224 นาย อิสระพงศ์ ประพันธ์พร 249 นางสาว ชนิสรา พู่สิทธิ์
225 นางสาว อุษา เสียมไหม 250 นางสาว ชมพูนุท บำรุงศิลป์

 

แถวที่ 6 
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
251 นางสาว ชลลดา สมุทร์เขต 276 นาย ธนากร ปันทะวงศ์
252 นาย ชวลิต ชุ่มใจชน 277 นางสาว ธนิตา บินหะยีอับดุลรามัน
253 นาย ชวัลวิทย์ ตรีสมบูรณ์เวทย์ 278 นาย ธรรมวัฒน์ ธรรมปราโมทย์
254 นาย ชินวัตร สมาน 279 นาย ธัชณพัทธ์ พิณสัมพันธ์
255 นางสาว โชติมา เดชะราช 280 นางสาว ธัญจิรา อาญาเมือง
256 นางสาว ฐานิตา ยอแยะ 281 นางสาว ธัญชนก เดชาอริยวณิช
257 นางสาว ฐิตาภา คำขาว 282 นางสาว ธัญญลักษณ์ หงษ์สมดี
258 นางสาว ฐิติพร โยทาพันธ์ 283 นางสาว ธัญพิชชา ชำกรม
259 นางสาว ณัฎฐณิชา มิตยสิทธิ์ 284 นาย ธันวา ประคีนวินชา
260 นางสาว ณัฐกฤตา รัตนบุตร 285 นาย ธันวา สุวรรณวงษ์ชัย
261 นางสาว ณัฐดาว เฉลิมนนท์ 286 นางสาว ธิดารัตน์ ตันเจริญ
262 นางสาว ณัฐธิดา ทาจิตร์ 287 นางสาว ธิติมา นิ่มพนมประเสริฐ
263 นางสาว ณัฐริกา หนูด้วง 288 นางสาว ธีรวรรณ ศรีคำภา
264 นาย ณัฐวิโรจน์ มหายศ 289 นาย ธีระนิตย์ เวชสิทธิ์
265 นาย ณัฐวุฒิ บูรณะปิณฑ์ 290 นาย ธีระยุทธ กุลภูเขียว
266 นางสาว ณัฐสุดา จันทร์ผ่องศรี 291 นาย นรินทร์ เทียมสิงห์
267 นางสาว ณิชกานต์ เอกนุช 292 นาย นฤเทพ ฐิติกุลเจริญ
268 นาย ณิชกุล รักษ์วิโรจณ์ 293 นาย นัฐพล กาญจนเทพ
269 นางสาว ดวงสุดา แสงสว่าง 294 นางสาว นันทวัน รุโจประการ
270 นาง ดารัตน์ เหมกาศ 295 นางสาว นิตยา เมี่ยงแก
271 นาย เตชเศรษฐ์ บุณยเกียรติโกศล 296 นางสาว นิธิวดี เจริญสวัสดิ์
272 นาย ทักษ์ดนัย อุดด้วง 297 นางสาว นิโลบล จันทร์พงษ์
273 นาย ธงชัย พิทยานนท์ 298 นางสาว บัวไข วิชัย
274 นางสาว ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์ 299 นางสาว เบญจมาศ เผือกผ่อง
275 นาย ธนภัทร หวังสว่างกุล 300 นางสาว ปรินทร์ญาดา ชูรัตน์

 

แถวที่ 7
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
301 นางสาว ปริยาภัทร คำสุวรรณ 326 นางสาว เมวิกา ต้นงอ
302 นาย ปรุสห์วัฒิ กาญจนมัย 327 นาย ยิ่งยง เอี่ยมสอาด
303 นาย ปาณท แสงทอง 328 นาย รณชัย รุ่งวัฒนาการณ์
304 นางสาว ปาริฉัตร เพชรมะลิ 329 นางสาว รัชฎาภรณ์ กลมเกลียว
305 นางสาว ปิ่นอนงค์ปไพ วงษ์คำอัครโยธิน 330 นางสาว รัตนา รัตนเกื้อกูล
306 นาย ปิยพันธ์ พิมพ์วงศ์ 331 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจเที่ยง
307 นาย ปิยะพันธ์ ฉะโงกรัมย์ 332 นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่ลี้
308 นาย เปรมพิพัฒน์ วรรธนเกษมสิน 333 นางสาว วณาพร ศิรพาห์กร
309 นางสาว พรศิริ บุญมี 334 นาย วธัญญู นวกิจวัฒนา
310 นางสาว พัชมน ธานีวัชรกุล 335 นาย วรเมธ พูลทรัพย์
311 นางสาว พัชรวดี มีชำนาญ 336 นาย วรวัชร์ เตมียบุตร
312 นางสาว พัชราภรณ์ เสริฐวาสนา 337 นาย วรากุล ก้อนผา
313 นางสาว พัฐสุดา คำภาสุข 338 นาย วรานุรักษ์ อยู่วัฒนา
314 นางสาว พัณณิตา จิตรธิรา 339 นางสาว วริชญา แสนบุญรัตน์
315 นางสาว พัทธนันท์ หิรัญญทรัพย์ 340 นางสาว วริษฐา พรมเทพ
316 นาย เพ็ชรชระ ชัยฤทธิ์ 341 นางสาว วัชราวลี มณีจร
317 นางสาว เพ็ญพิชา พึ่งเกียรติรัศมี 342 นางสาว วัชรี ประสมทรัพย์
318 นางสาว เพ็ญพิมล ภิรมย์ไตรภักดิ์ 343 นางสาว วารีรัตน์ สุวรรณพิบูลย์
319 นาย ไพโรจน์ จันทรสุข 344 นางสาว วิรากานต์ ธเนศปัญญา
320 นาย ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน 345 นางสาว วิริยาภรณ์ วรรณราช
321 นางสาว ภัทราพร ณ สงขลา 346 นางสาว วิลัยภรณ์ พงษ์ฉาย
322 นางสาว ภาวิตา ปัญญาวัฒนวันชัย 347 นาย วิวัฒน์ ตั้นสุย
323 นางสาว ภาวิรัช พูลเกษม 348 นางสาว ศรริษา ภิญญาปภาพงษ์
324 นาย ภูมินทร์ ฉายสวัสดิ์ 349 นางสาว ศศิชนก ทวีสิน
325 นาย มัสอู๊ด วิเชียร 350 นางสาว ศุลีพร มุทริกานนท์

 

แถวที่ 8
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
351 นางสาว สกุลรัตน์ คำผง 376 นาย โอฬาร พันธะไชย
352 นางสาว สร้อยสุดา ภูบุรมณ์ 377 พระธนชัย กัฬหะสุต
353 นาย สัญชัย ขอคำ 378 นาย กฤษฎา ศุภศรีวัฒนะ
354 นาย สันติ บุตรไชย 379 นาย โยธาการ หมวกศรีสุข
355 นางสาว สาบรินา แมร์เดอร์ 380 นาย วสันต์ วิลาวรรณ์
356 นาย สายสินธุ์ เทียมสิงห์ 381 นาย สุริยา ธนสารสัมฤทธิ์
357 นางสาว สิรินทิยาพร ช่วยสุข 382 นางสาว กรชนก ฤาไชยคาม
358 นางสาว สุดา ยันตร์พาณิชย์ 383 นางสาว กฤตภัค ถิระสวภัทร์
359 นางสาว สุดาภรณ์ สวนสมัย 384 นาย กฤติน แสงงาม
360 นางสาว สุนินัทชา รุ่งแจ้ง 385 นางสาว กฤติยาณี บุญแก้ว
361 นางสาว สุภาวดี ปลอดโปร่ง 386 นาย กัมพล เหลืองมั่นคง
362 นาย สุรัฐ คงแป้น 387 นางสาว กัลยารัตน์ ชุติวัติชยังกูร
363 นาง สุรัสวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 388 นางสาว กาญจนา นรินนอก
364 นางสาว อคัมย์สิริ รัตนพงศ์ 389 นางสาว กาญจนา สุขเกษม
365 นางสาว อชริญา บุญชู 390 นางสาว กานต์ชนก สุวรรณมณี
366 นางสาว อนงค์นาฎ รักษากิจ 391 นาย กิตติคุณ วาทิรอยรัมย์
367 นางสาว อนัญญา แสงทนต์ 392 นาย กิตติธัช จันทโชติ
368 นางสาว อนุสรา ชูขันธ์ 393 นาย กิตติพงษ์ วรดิษฐ์
369 นางสาว อมรรัตน์ ทับหิรัญ 394 นาย กิตติศักดิ์ โสระชาติ
370 นางสาว อมิตา เลาป้อมวาปี 395 นางสาว กุสุชา กลิ่นน้อย
371 นางสาว อังสนา ปันขัด 396 นางสาว เกตุมณี สุทธิอาจ
372 นางสาว อัจฉรา ดุลยสิทธิ์ 397 นาย โกวิท แซ่ล้อ
373 นางสาว อัญชลี สระแก้ว 398 นางสาว ขนิษฐา จันทคุปต์
374 นางสาว อาภัสรา จิระวงค์ 399 นางสาว แคชทลียา วรรณจักร
375 นางสาว อารียา ช้างแก้ว 400 นางสาว จนัสตา ขำวิลัย

 

แถวที่ 9
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
401 นางสาว จันทิมา บำรุง 426 นาย ทศพล อินทร์งาม
402 นางสาว จิตตานันท์ มนัสสมศักดิ์ 427 นางสาว ธนพร วรนุช
403 นางสาว จิตราวดี สิงห์นันท์ 428 นางสาว ธนวันต์ กางแก้ว
404 นางสาว จิราวรรณ เมืองนาม 429 นาย ธนัช ทวีวาร
405 นางสาว จีรภา โพธิ์พุ่ม 430 นาย ธนาดุล จุลบุตร
406 นางสาว จุฑามาศ แก้วใสแสง 431 นางสาว ธมลวรรณ มากลับ
407 นางสาว จุฬานุช พูดเพราะ 432 นางสาว ธวรรกร พลเสน
408 นาย เจตวัฒน์ วงศ์ษา 433 นางสาว ธัญญา เพียรมานะ
409 นางสาว เจนจิรา สระบัวทอง 434 นางสาว ธัญนันทน์ เสืองามเอี่ยม
410 นางสาว ชญาณิศา ศิริเฉลิมชนม์ 435 นางสาว ธันวมาส ข่ายแก้ว
411 นาย ชนกันต์ วิภา 436 นาย ธันวา สมสนิท
412 นาย ชนัต ตันอนุชิตติคุณ 437 จ่าสิบตรี ธีรภัทร์ พันธ์เลิศ
413 นางสาว ชลธิชา คล้ายอินทร์ 438 นางสาว นภเกตน์ มั่นนิธิวรกุล
414 นาย ชัยภูมิ มาลาทอง 439 นาย นภัส ปราณีตพลกรัง
415 นางสาว โชติกา ลาพันธ์ 440 นาย นรเทพ พลายเนาว์
416 นางสาว ณัชชา ศรีวัฒนะ 441 นาย นัฐวุฒิ เซ็นหลวง
417 นางสาว ณัฏฐา บุญเปียก 442 นางสาว นันณิษภัชสรณ์ มหาเตชะณรงคกุล
418 นางสาว ณัฐกฤตา เฉลยรัตน์ 443 นางสาว นารา เทพนุภา
419 นางสาว ณัฐกานต์ แววงาม 444 นางสาว นิตยา ศรีโสภา
420 นาย ณัฐชนน หล้าแหล่ง 445 นางสาว นิภาดา นามไกรษร
421 นาย ณัฐชัย กองแก้ว 446 นางสาว นิภารัตน์ ศรีสุทธิ์
422 นาย ณัฐดนัย เรืองสินธุ์ 447 นางสาว เนตรชนก นาคนาวา
423 นางสาว ณิชกานต์ จันทรศุภแสง 448 นางสาว แนน กล้ากลางดอน
424 นางสาว ณิชานาฎ จันทร์สวัสดิ์ 449 นางสาว เบญจวรรณ คงบุญ
425 นาย ทศพล เล็กสาคร 450 จ่าสิบเอกหญิง เบญจวรรณ ประสพสุข

 

แถวที่ 10
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
451 นาย ปนิส ยารังษี 476 นางสาว พิมพา แซ่ย่าง
452 นางสาว ปภาวี มะแก้ว 477 นางสาว เพชรี แสงวิมาน
453 นางสาว ปรชา เกษมวัชรศิริกุล 478 นางสาว เพียงฤทัย โพธิ์ศรี
454 นาย ประภากร อยู่ปฐม 479 นางสาว ภันทิลา แก้วงาม
455 นางสาว ประภาพร พรหมเกษ 480 นางสาว ภัสธนมนท์ ทองยอด
456 นางสาว ปริมล เข็มขาว 481 พระมหาภูวนัย ผินเนตร
457 นาย ปวีณพล ตรากิจธรกุล 482 นางสาว มนรพี เจนจิรวัฒนา
458 นางสาว ปัทมา ศรีมาตร 483 นางสาว มลธิชา โคตมูล
459 นางสาว ปาณิสรา พูนเกต 484 นางสาว มะลิ เกิดศรี
460 นางสาว ปี่ญะฉัตร ตารอด 485 นางสาว มัลลิกา บุญประกอบ
461 นาย เปรมประยุทธ จันเปรม 486 นาย มานพ พงษ์ก่อสร้าง
462 นางสาว พรปวีณ์ สาแหรกทอง 487 นางสาว มาริษา บุญมา
463 นางสาว พลอยนภัส สุขเจริญ 488 นางสาว มีนธิราภรณ์ คงทน
464 นางสาว พลอยพรรณ เผ่าศรีเจริญ 489 นางสาว มุทิตา แก่นสาร
465 นางสาว สาวพะเยาว์ นางาม 490 นาย รณกร ดำแก้ว
466 นางสาว พัชรนันท์ ราชปัก 491 นางสาว รอฟีนี รักญาติ
467 นางสาว พัชรา คะหาญ 492 นาย รังสิวุฒิ ชูเศียร
468 นางสาว พัชราวัลย์ งามพิทย์ 493 นางสาว รุ่งทิพย์ หอมรส
469 นางสาว พัชรินทร์ สมศักดิ์ 494 นางสาว รุ่งนภา เอกนาสิงห์
470 นางสาว พัณณ์ศยา ศิริวัฒนโชคติกุล 495 นางสาว รุจิรา แก้วนวล
471 นางสาว พิชชาพร หงษ์เส็ง 496 นางสาว ฤทธิษา ศรีราชญา
472 นาย พิชานนท์ กำแพงทอง 497 นางสาว ลภัสรดา วงษ์พะเนาว์
473 นางสาว พิชามญชุ์ รื่นเริง 498 นางสาว ลลิตา ชูแก้ว
474 นางสาว พิมพ์ชนก จันทรโรจน์ 499 นาย ลางดร เกดุก
475 นางสาว พิมพ์ผกา ศรีชัย 500 นางสาว วงศ์จันทร์ อินทราย

 

แถวที่ 11
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
501 นาย วทัญญู รอตงาม 526 นางสาว สุทธภา ขันตีชู
502 นาย วรนันท์ จันทร์สวี 527 นางสาว สุทธิดา อานันต์
503 นาย วรวลัญช์ เผื่อนโภคา 528 นางสาว สุธาธินี เมฆสคราญ
504 นางสาว วราภรณ์ นิกรเถื่อน 529 นางสาว สุธาภา ฉั่วตระกูล
505 นางสาว วริณญา ประทวนชัย 530 นาย สุนนต์ ผลผ่อง
506 นางสาว วันวิสาข์ สนุ่นดี 531 นางสาว สุภารัตน์ สังข์สูตร์
507 นางสาว วาณี ปาเรือน 532 นาย สุรวุฒิ นามสง่า
508 นางสาว วิชุมล ต้นจารย์ 533 นางสาว แสงตุ้ย นามสาม
509 นางสาว วิภาวี คงสวัสดิ์ 534 นางสาว อนุสรา แซ่โค้ว
510 นาย วิโรตม์ เอี๊ยะตะกูล 535 นาย อภิวัฒน์ ชุมศิริ
511 นางสาว วิไล แซ่ถัง 536 นางสาว อมา โต๊ะมิ
512 นางสาว ศรินยา ทรงสวัสดิ์ 537 นางสาว อรธิชา แก้วโพนงาม
513 นางสาว ศวรรยา น้อยคำภา 538 นางสาว อริสา แก้วพึ่งบุญ
514 นางสาว ศิรกานต์ รื่นนาค 539 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี เล็กเลิศ
515 นางสาว ศิริณัตวรีย์ โสภาวัน 540 นางสาว อัญธิญา ปานใจ
516 นางสาว ศิริพร ณ พิบูลย์ 541 นางสาว อัญมณี พิมพ์สัน
517 นางสาว ศิริรัตน์ สายพิมพ์ 542 นาย อันนา สุวรรณวิโรจน์
518 นาย ศิวะนัธสร เหมือนทิพย์ 543 นางสาว อัมพร หอมหวล
519 นาย ศุภชาติ ฮอสุวรรณ 544 นาย อัศวา พานบัว
520 นางสาว สมใจ ไชยศรีฮาด 545 นาย อาซีส อาดำ
521 นาย สมศักดิ์ คงศิริ 546 นางสาว อารยา กล้าประเสริฐ
522 นางสาว สาธิดา ทับเพ็ชร์ 547 นางสาว อารีรัตน์ สะนี
523 นาย สายัญณ์ สันติเพ็ชร 548 สิบเอก อำพล เกิดชัยภูมิ
524 นางสาว สาวิตรี จันทร์รุ่งเรือง 549 นางสาว อำไพ แลเซอกู่
525 นาย สิทธิชัย แป้นประโคน 550 นางสาว อุไรวรรณ จิตร์แจ้ง

 

แถวที่ 12
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
551 นางสาว อุษา ปริญญาวุฒิกุล
552 นางสาว ยุลตา  จินดาศิริอรุณ
553 นางสาว กัณฑ์ชลิกา  ศรีสุพรรณ
554 นาย ชนาธิป  นวลแจ่ม
555 นางสาว วิภาดา  แนนไธสง
556 นางสาว รัดดาว  ถนอมชาติ
557 นางสาว เมตตา  ปิ่นสุข
558 นาย ธนกร  อินทรกำจร
559 นางสาว กรณ์ทิพย์  เต๊ะซัน
560 นางสาว สุพรรณษา  อยู่สุข

 

โดยกำหนดการฝึกซ้อมและรับปริญญาบัตร มีดังนี้

ซ้อมย่อย วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานตัวเวลา 10.00 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 322

กิจกรรมในวันซ้อมย่อย

– ถ่ายภาพหมู่
– ฝึกซ้อมบนเวที
– กิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์

**บัณฑิตที่จะเข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยให้แต่งกายชุดครุย**

ซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 (คาบเช้า)
รับจริง วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 (คาบเช้า)

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ โทร. 02-310-8980

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา