คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ

masscomram1

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2562

จำหน่ายใบสมัคร
– วันที่ 6 พ.ค. – 8 ก.ค.  2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

วันรับสมัคร
– วันนี้ – 8 ก.ค.  2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กลุ่มเรียน

กลุ่ม 1 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น.
กลุ่ม 2 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

ระยะเวลาการศึกษา

เรียน 144 หน่วยกิต 8 ภาคการศึกษา (รวมภาคฤดูร้อน)

 

คุณวุฒิของผู้สมัครเป็นนักศึกษาในโครงการฯเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) หรือ
 2. เป็นข้าราชการที่ตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและจบการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า) หรือ
 3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วรวมไม่น้อยกว่า 5 ปีและเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า) หรือ
 4. เป็น หรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขตสมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการสุขาภิบาล หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า) หรือ
 5. ผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการหรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนหรือตำแหน่งบริหารที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่าและเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีของหน่วยงานหรือบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า) หรือ
 6. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

การเทียบโอนหน่วยกิต

 1. ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปมีสิทธิขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. คณะฯ อาจพิจารณาคุณสมบัติที่เทียบโอนตามอัธยาศัย

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 3 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ(ให้ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีชื่อผู้สมัครเท่านั้นกรณีที่เป็นสมุดให้ถ่ายสำเนาที่ปรากฏเลขที่บ้านด้วย)
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 5ฉบับ
 4. ในรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. สำเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม(ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสำเนาจำนวน 3ฉบับคือ
  – กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือนามสกุลค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 800 บาท และค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ซึ่งต้องชำระในวันรับสมัครทั้งหมด โดยแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่าย“ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ”

หมายเหตุ
– โครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอนหรือการขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน
– ปฏิทินการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยเป็นอำนาจของโครงการฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานโครงการพิเศษ
อาคารสุโขทัย ชั้น 2
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 098-2506515, 081-5627411, 02-3108978, 02-3108980

https://www.facebook.com/masscommram/

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา