คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศวิชาที่คณะจัดสอบเอง ภาค 2/2562

จัดสอบเองประกาศ

 MCS 3260 หลักการเขียนวารสารศาสตร์สื่อประสม

MCS 3451การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

MCS 4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

MCS 4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

MCS 4460 การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

– อาคารศิลาบาตรชั้น ๕ (SBB 502) 

– 11 มีนาคม 2563 ห้อง ๕๐๒ 

– เวลา 09.30 – 12.00 น.

 MCS 3470 การผลิตภาพยนตร์สั้น คณะสื่อสารมวลชน -ห้องประชุมอาคารสุโขทัยชั้น 10 

-3 เมษายน 2563

-เวลา 09.30 – 16.30 น.

 

หมายเหตุ : 1. แถวและที่นั่งสอบให้นักศึกษามาดูได้ที่หน้าห้องสอบ

2. นักศึกษาที่มีวิชาที่คณะจัดสอบเองที่สอบวันเวลาซ้ำซ้อนกันให้นักศึกษามาติดต่อที่คณะก่อนสอบ

(นักศึกษาที่ได้สิทธิ์สอบซ้ำซ้อน ต้องเป็นนักศึกษาขอจบเท่านั้น)

ประกาศ ณวันที่ 4 มีนาคม 2563 งานบริการการศึกษา คณะสื่อสารมวลชน

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา