คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2562 (ส่วนภูมิภาค)

103

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดมีจํานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น


ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับมติคณะกรรมการฝ่ายดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาระที่ 4.2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เป็นดังนี้

2 เม.ย. – 13 พ.ค. 2563 เทปการบรรยาย

20 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2563 วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2563

27 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2563 วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2563

29 มิ.ย. 2563 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา