คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การแจ้งจบผ่านทางไปรษณีย์ของคณะสื่อสารมวลชน

แจ้งจบ

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน

ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์

 เอกสารที่นักศึกษาจะต้องเตรียม

  1. เขียนใบคำร้องแจ้งจบการศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา
  2. รูปถ่ายสวมชุดครุย สีเขียวตองอ่อน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ให้เขียนชื่อ นามสกุลหลังรูป)
  3. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายที่เข้าสอบ (หากมีการสอบซ่อมให้แนบมาด้วย) * ต้องเป็นใบเสร็จที่มหาวิทยาลัยออกให้ ไม่ใช้ Print จาก e-service
  4. สำเนาบัตรนักศึกษา
  5. Print ใบยืนยันการกรอกภาวะการมีงานทำ โดยกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/Login_printGraduate.jsp *นักศึกษาที่แจ้งจบต้องบันทึกข้อมูลและพรินท์ออกมาด้วยทุกคนไม่ว่าจะมีงานทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้า (ถ้ามี)
  7. ให้จัดส่งเอกสาร ข้อ 1-6 มาที่

หน่วยทะเบียน คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ให้จัดส่งแบบ EMS หรือ เอกชน เท่านั้น)

** สำเนาทุกฉบับต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

หมายเหตุ: คณะจะดำเนินการแจ้งจบให้หลังจากวันที่ได้รับเอกสาร ภายใน 35 วันทำการ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา