คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) ภาค 1/2563

banner-mc1-60 fb

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร 144 หน่วยกิต โดยสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

คุณวุฒิผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

-สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

-ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

การกรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครและสมัครผ่านออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดสำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โทร. 02-310-8980, 081-562-7411, 098-2506515,
083-141-9610 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 18.30 – 16.30 น.

เวลาเรียน

บรรยายในชั้นเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบ Block Course System บรรยายในชั้นเรียน ใช้สื่อการสอน ตำรา และเอกสารสรุปการสอน บรรยายในแต่ละกระบวนวิชา โดยนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิสอบในกระบวนวิชานั้น

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ณ คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

กำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

คลิกที่ลิงค์เพื่อสมัคร

https://forms.gle/vzYMEJjgxDitWLYw5

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th และที่สำนักงานโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน

-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

-เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิดการเรียนการสอน และขยายระยะเวลาการ รับสมัคร จนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน

https://www.facebook.com/MCRU56/?ref=br_rs

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา