คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาค 1/67

รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom คณะสื่อสารมวชน
รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาค 1/67
ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน Google Classroom
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า
1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.สุดารัตน์ สอนบัว o422h6b
ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา
2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร yalllp4
3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา hvpginz
4 CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา joczhtv
5 CDM2105 MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ k2olvhm
6 CDM2201 MCS1450 การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น ผศ.วันดี  ชวดนุช kahr5ro
7 CDM2203 MCS1460 ภาพยนตร์เบื้องต้น ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย g2rteny
8 CDM2204 MCS1250 หลักการข่าวดิจิทัล อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ j3w2ksb
9 CDM2302 MCS2260 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว รศ.วาริศา  พลายบัว btxiyuy
10 CDM2303 MCS1350 วาทวิทยา อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ uypf3ep
11 CDM2305 MCS3281 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน รศ.วาริศา  พลายบัว uwlmpmy
12 CDM2402 MCS2150 นวัตกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ exc4jq2
13 CDM2403 MCS3151 การสื่อสารเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ อ.วิชชุตา  มังคะลี f7gkpqb
14 CDM3106 MCS4170 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ 6qylqgs
15 CDM3205 MCS3185 อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ ddk567p
16 CDM3206 MCS4350 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสื่อสาร อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ zx5gory
17 CDM3208 MCS2170 การรู้เท่าทันสื่อ ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา 4laydll
18 CDM3209 MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ g5wztjp
ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน Google Classroom
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า
19 CDM3210 MCS3380 สื่อสังคมออนไลน์ ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ pawp7j4
20 CDM3404 MCS2161 การสื่อสารองค์กร รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ pskexrv
21 CDM3405 MCS4360 หลักกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการรณรงค์ รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา 3xbgzxv
22 CDM3406 MCS3181 การสื่อสารสำหรับผู้นำ อ.วิชชุตา  มังคะลี y6oqmz5
23 CDM3407 MCS2162 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ g62gpn5
24 CDM4212 MCS4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ eiuogxb
25 CDM4213 MCS4362 การสื่อสารในภาวะวิกฤต อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ 2rmgl6c
26 CDM4214 MCS4470 การวิจัยกับประเด็นการสื่อสารในยุคดิจิทัล ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา jmmiben
27 CDM4215 สื่อกับผู้มีชื่อเสียง ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ dhsievi
28 CDM4310 MCS3261 การเขียนเพื่อการสื่อสาร ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ h6rccvh
29 CDM4313 MCS3470 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล อ.เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ 5oxcuj4
30 CDM4314 MCS3471 การแสดงและการกำกับภาพยนตร์ อ.ฑิฆัมพร ภูพันนา nw6doet
31 CDM4408 MCS3461 การจัดการสื่อมัลติแพลตฟอร์ม อ.อาลี  ปรียากร b47k5st
32 CDM4410 MCS3354 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ y53qzvo
33 MCS3280 การเขียนบทความ รศ.วาริศา  พลายบัว w2enodn
34 MCS3183 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ g2hg3si
35 MCS3184 วาทนิเทศเพื่อการขาย รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ vshcxe2
36 MCS3473 ภาพยนตร์กระแสอื่น อ.ฑิฆัมพร ภูพันนา f7qg3wf
37 MCS3350 การถ่ายทอดความคิด อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ nb5a6at
38 MCS3180 การอ่านตามนัยเนื้อหา รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ fcmkff6
39 CDM3306 MCS2471 การออกแบบและผลิตสื่อเสียงดิจิทัล สุขเดช บุนนท์ vejikrc
40 CDM3307 MCS3292 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก อุษณี ศรีสวัสดิ์ ecdny5v
41 MCS2462 การเขียนบทภาพยนตร์และการนําเสนอเรื่องด้วยภาพ อ.เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ dklddgu

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา