คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ให้ทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ทุนการศึกษาแสงชัย-สุนทรวัฒน์-ประจำปีการศึกษา-2563

 

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน

เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2563

———————————

ด้วยคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา “แสงชัย สุนทรวัฒน์” แก่นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกสื่อสารมวลชน ทุนละ 3,000.- บาท จำนวน 10 ทุน

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1  เป็นนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน หรือ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรี

1.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

1.3  ไม่เคยเป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2

1.4  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสอบไล่ได้เฉลี่ยปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)

1.5  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ในปีเดียวกัน (รวมทั้งผู้ที่มีสิทธิกู้ยืมรัฐบาล)

1.6  เป็นผู้ทำกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน จะเป็นกิจกรรมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาคณะสื่อสารมวลชนสามารถรับรองได้ จะได้รับการพิจารณาก่อน หรือเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

2.1  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.2  ใบรับรองการทำกิจกรรมจากอาจารย์คณะสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอก

2.3  ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคปัจจุบัน

2.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สีเท่านั้น)

2.5  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน

2.6  สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงบิดา-มารดา และพี่น้อง

2.7 สำเนาใบมรณบัตรบิดา-มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม

2.8 ผลงานทางด้านกิจกรรม (ถ้ามี)

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และให้นักศึกษาติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่

  • www.mac.ru.ac.th
  • Facebook
  • ป้ายประกาศหน้าที่ทำการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2

กำหนดสัมภาษณ์วันอังคารที่ 25  สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา