คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ห้องเรียนออนไลน์ภาคการศึกษา 1/2564 คณะสื่อสารมวลชน 

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

วิธีการสมัคร Ru Mail เพื่อใช้เข้าห้องเรียน Google Classroom

  1. เข้าเว็บไซต์ https://classroom.google.com ให้ใช้เบราเซอร์ Chrome เท่านั้น
  2. ลงชื่อเข้าใช้ (sign-in) ด้วยบัญชี rumail <รหัสนักศึกษา>@rumail.ru.ac.th เท่านั้น เพื่อเข้าสู่ระบบ Google Classroom
  3.  คลิกเครื่องหมายบวก + เลือก > เข้าร่วมชั้นเรียน > ใส่รหัสชั้นเรียน > เข้าร่วมชั้น
  4. สมัคร RUmail ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/create

 

ห้องเรียนออนไลน์ภาคการศึกษา 1/2564 คณะสื่อสารมวลชน 

ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา วันเวลาเรียน รหัสเข้าชั้นเรียน ช่องทางการติดต่อผ่าน Line
วิชาเอกบังคับ
1 MCS1150 MCS1100 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น อังคาร 13.50 – 16.20  

 

รหัส : xfvlatl

2 MCS1151 MCS1101 ทฤษฎีการสื่อสาร พฤหัส 09.30 – 11.20  

รหัส :  qjuazwo

3 MCS1250 MCS2200 วารสารศาสตร์เบื้องต้น พุธ 09.30 – 11.20  

รหัส : uy5se4h

4 MCS1350 MCS1300 วาทวิทยา พุธ 11.30 – 13.20  

รหัส : 3zskjyd

5 MCS1450 MCS1400 การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น พุธ 11.30 – 13.20  

รหัส : xnp6jui

6 MCS2150 MCS2100 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น อังคาร 09.30 – 11.20  

รหัส : c2vh77t

7 MCS2160 MCS2106 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน พฤหัส 09.30 – 11.20  

รหัส : c5wc7zu

8 MCS2260 MCS2201 การรายงานข่าว จันทร์ 07.30 – 09.20  

รหัส : nb54vfc

9 MCS2390 MCS2108 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน พฤหัส 15.30 – 17.20  

รหัส : spxawg7

10 MCS3151 MCS3100 การสื่อสารเพื่อมนุษย์สัมพันธ์ อังคาร 13.30 – 15.20  

รหัส : skh4vto

11 MCS3190 MCS4603 จริยธรรมสื่อสารมวลชน อังคาร 11.30 – 13.20  

รหัส : swf7eym

12 MCS4170 MCS4106 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น อังคาร 07.30 – 09.20  

รหัส : pt6j2po

วิชาเอกเลือก
13 MCS1460 ภาพยนตร์เบื้องต้น พุธ 13.30 – 15.20  

รหัส : avl67th

14 MCS2161 MCS2602 การสื่อสารในองค์การ อังคาร 09.30 – 11.20  

รหัส : suriycl

15 MCS2162 MCS2603 สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา พุธ 09.30 – 11.20  

รหัส : jqh676s

16 MCS2170 MCS4602 การรู้เท่าทันสื่อ พุธ 13.30 – 15.20  

รหัส : jm5zami

17 MCS2462 การเขียนบทภาพยนตร์และการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ อังคาร 09.30 – 11.20  

รหัส : 3iumcaf

18 MCS2463 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ พฤหัส 15.30 – 17.20  

รหัส : y2qwos5

19 MCS3181 MCS3300 การพูดสำหรับการเป็นผู้นำ พฤหัส 09.30 – 11.20  

รหัส : aod6bst

20 MCS3182 MCS3305 การพูดในงานสื่อสารมวลชน พฤหัส 15.30 – 17.20  

รหัส : jqi24sm

21 MCS3183 MCS3301 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ พุธ 07.30 – 09.20  

รหัส : aoxyhor

22 MCS3184 MCS3306 วาทนิเทศเพื่อการขาย พุธ 09.30 – 11.20  

รหัส : kxqzojb

23 MCS3185 MCS3605 การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต อังคาร 09.30 – 11.20  

รหัส : sk2tiba

24 MCS3250 MCS2203 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์สื่อประสม อังคาร 09.30 – 11.20  

รหัส : 2io7nmu

25 MCS3271 การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่ พุธ 13.30 – 15.20  

รหัส : mndzwgu

26 MCS3280 MCS3203 การเขียนบทความ อังคาร 07.30 – 09.20  

รหัส : yuobey2

27 MCS3282 MCS3208 การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อสื่อมวลชน พฤหัส 11.30 – 13.20  

รหัส : fv4pvi2

28 MCS3350 การถ่ายทอดความคิด พฤหัส 11.30 – 13.20  

รหัส : ctuabay

29 MCS3354 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤหัส 13.30 – 15.20  

รหัส : caxpycv

30 MCS3380 สื่อสังคมออนไลน์ พุธ 09.30 – 11.20  

รหัส : shccbc3

31 MCS3460 MCS3403 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง อังคาร 15.30 – 17.20  

รหัส : zijctiy

32 MCS3461 MCS3404 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ พฤหัส 13.30 – 15.20  

รหัส : ldhalq3

33 MCS3470 การผลิตภาพยนตร์สั้น อังคาร 11.30 – 13.20  

รหัส : oy5b55r

34 MCS3471 การแสดงและการกำกับภาพยนตร์ พุธ 09.30 – 11.20  

รหัส : cndf3dv

35 MCS4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา อังคาร 11.30 – 13.20  

รหัส : tdys6ku

36 MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม พุธ 13.30 – 15.20  

รหัส : 4o4xitg

37 MCS4160 MCS4601 การสื่อสารและประชามติ อังคาร 15.30 – 17.20  

รหัส : uat4odu

38 MCS4190 สื่อสารมวลชนอาเซียนและสื่อสารมวลชนโลก พฤหัส 11.30 – 13.20  

รหัส : 52r2s3q

39 MCS4461 ธุรกิจสื่อสารมวลชน อังคาร 09.30 – 11.20  

รหัส : xpc7jpi

40 MCS4470 การวิจัยงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พุธ 11.30 – 13.20  

รหัส : ugg7f6k

รหัส :

 

ห้อง Line Open Chat เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาค 1/2564

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา