คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการเข้าสู่ห้องสอบของนักศึกษา สำหรับกระบวนวิชาของคณะสื่อสารมวลชน (ภาคซ่อม 2/63 และ ภาคซ่อมฤดูร้อน/63) ส่วนกลาง 2-8 ธันวาคม 2564 ส่วนภูมิภาค 11-12 และ 18-19 ธันวาคม 2564

20121103163634[1]

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา