คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน

S--2695171

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน

*นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น*

ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง Google Classroom
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า
1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.จเลิศ  เจษฎาวัลย์ PBB 201 TU 1350-1620 pzlmpyw
น.ส.ชวิศา  เชยจรรยา
2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร VKB 501 TH 0930-1120 i3fn2zi
3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา VPB 401 TH 0930-1120 qxfjueb
4 CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา VPB 301 TU 1130-1320 u2comce
5 CDM2105 MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ VKB 401 TH 1530-1720 c5tenfg
6 CDM3106 MCS4170 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ SBB 401 TU 0730-0920 ktmobwr
เอกเลือก
7 CDM2201 MCS1450 การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น ผศ.วันดี  ชวดนุช SBB 502 W 1130-1320 ggm7anz
8 CDM2204 MCS1250 หลักการข่าวดิจิทัล อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ VPB 501 W 0930-1120 edwpwnf
9 CDM3205 MCS3185 อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ TCB 604 TU 0930-1120 qrlwkz6
10 CDM3206 MCS4350 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสื่อสาร อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ SBB 305 W 1330-1520 lctdp2t
11 CDM3208 MCS2170 การรู้เท่าทันสื่อ ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SBB 501 W 1330-1520 2wvy3zm
12 CDM3209 MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ VKB 502 W 1330-1520 l3hpg6i
13 CDM3210 MCS3380 สื่อสังคมออนไลน์ ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ SKB 504 W 0930-1120 iyxbpjz
14 CDM4211 MCS4190  สื่ออาเซียนและระบบการสื่อสารโลก อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ TCB 507 TH 0930-1120 mcuub63
15 CDM4212 MCS4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ SBB 301 TU 1130-1320 wrxjzga
16 CDM4214 MCS4470 การวิจัยกับประเด็นการสื่อสารในยุคดิจิทัล ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SBB 301 W 0930-1120 37ztusj
17 CDM2302 MCS2260 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว รศ.วาริศา  พลายบัว SKB 503 M 0730-0920 ccwv7eu
18 CDM2303 MCS1350 วาทวิทยา อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ VKB 401 TU 0730-0920 zaaonau
19 CDM3305 MCS3182 การพูดในการกระจายเสียงและแพร่ภาพ ผศ.วันดี  ชวดนุช SKB 503 TH 1330-1520 kvoancn
20 CDM4310 MCS3261 การเขียนเพื่อการสื่อสาร ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ SBB 304 TH 1130-1320 lnm7usv
21 CDM4313 MCS3470 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล อ.เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ SWB 601 TU 1130-1320 zwe6kxk
22 CDM2402 MCS2150 นวัตกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ SBB 501 TU 1330-1520 yw7cjbz
23 CDM2403 MCS3151 การสื่อสารเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ อ.วิชชุตา  มังคะลี VKB 301 TU 0930-1120 f7gkpqb
24 CDM3404 MCS2161 การสื่อสารองค์กร รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VKB 502 TU 1130-1320 5mmiqhu
25 CDM3405 MCS4360 หลักกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการรณรงค์ รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา SBB 305 TU 1530-1720 ackemas
26 CDM3406 MCS3181 การสื่อสารสำหรับผู้นำ อ.วิชชุตา  มังคะลี VPB 502 TH 0930-1120 y6oqmz5
27 CDM3407 MCS2162 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ VKB 502 W 0930-1120 sdnw22x
28 CDM4408 MCS3461 การจัดการสื่อมัลติแพลตฟอร์ม อ.อาลี  ปรียากร SKB 414 TH 1330-1520 zvy2sqc
29   MCS3184 วาทนิเทศเพื่อการขาย รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 502 W 0730-0920 ee4pse6
30 CDM4410 MCS3354 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ SBB 304 TH 1330-1520 gnerild
31   MCS3280 การเขียนบทความ รศ.วาริศา  พลายบัว SKB 502 TU 0730-0920 ziikpry
32   MCS3183 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 402 W 1130-1320 tb5hrjt
33   MCS3350 การถ่ายทอดความคิด อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ SKB 502 W 0930-1120 raphs3t
34   MCS2462 การเขียนบทภาพยนตร์และการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ อ.เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ SWB 701 TU 0930-1120 jssls2o
35   MCS3471 การแสดงและการกำกับภาพยนตร์ อ.ฑิฆัมพร ภูพันนา SWB 505 W 0930-1120 ohvsfzu
36   MCS2463 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ อ.ประวิทย์  แต่งอักษร SWB 502 TH 1330-1520 ljrkchb
37   MCS3460 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง อ.ดร.โสภัทร  นาสวัสดิ์ SBB 502 TU 1530-1720 ktmddqe
38   MCS4380 นวัตกรรมสื่อ น.ส.ชวิศา  เชยจรรยา SKB Lab2 F 0930-1120 ckm26v5
39   MCS3473 ภาพยนตร์กระแสอื่น อ.ทิฆัมพร ภูพันนา BPB 305 TH 1330-1520 ckescxr
40 CDM2304 MCS3250 หลักการถ่ายภาเพื่อการสื่อสาร อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย SKB Lab2 TU 0930-1120 tqvvmu4
41 CDM4501 MCS4901 การฝึกงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ผศ.วันดี  ชวดนุช โปรดติดต่อคณะก่อนลงทะเบียน  
อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์
42 CDM4502 MCS4902 โครงงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ผศ.วันดี  ชวดนุช โปรดติดต่อคณะก่อนลงทะเบียน  
อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์
43 CDM4503 MCS4903 สัมมนาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ผศ.วันดี  ชวดนุช โปรดติดต่อคณะก่อนลงทะเบียน  
อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์

 

Google classroom CDM 1-65

https://mac.ru.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-05_04-53-41_460078.pdf

 

ดาวน์โหลด

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา