คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลการตัดสินโครงการ “การเขียนข่าวในยุคไทยแลนด์ 4.0”

S--72073231

คณะสื่อสารมวลชน ประกาศผลการตัดสินการเขียนข่าวสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์  ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การเขียนข่าวในยุคไทยแลนด์ 4.0’

ตามที่คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การเขียนข่าวในยุคไทยแลนด์ 4.0’ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้อง 102 อาคารศรีชุม พร้อมกับจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานการเขียนข่าวตามโจทย์งานที่เลือกและส่งเข้าประกวดชิงรางวัลนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานข่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเข้าประกวด ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวด และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอธิภัทร คำแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุภาวรรณ จันทะคัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชลดา ปราณีชาติ

รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล)
1. นายวิชญะ เกิดพุฒ
2. นางสาวสุธินี โพธิ์เรือง
3. นางสาวขวัญฤดี ทิพย์ประเสริฐ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น จะได้รับของรางวัลซึ่งเป็นอภินันทนาการจากวิทยากรของโครงการ พร้อมกับเกียรติบัตร

โดยคณะสื่อสารมวลชนจะแจ้งกำหนดวันมอบรางวัลและเกียรติบัตร ในช่วงเปิดภาคการศึกษา 2/2561 โดยจะแจ้งวัน เวลา สถานที่มอบรางวัลทางเว็บไซต์คณะสื่อสารมวลชนต่อไป

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา