คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

471A1339

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2567 – คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “สร้างสื่อ สร้างสุขภาพ ปีที่ 2” ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอแนวตั้ง ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ การผลิตสื่อวิดีโอ และการใช้โปรแกรมตัดต่อ
แก่ผู้พิการทางปัญญา บุคลากรผู้ดูแลผู้พิการทางปัญญา และพนักงาน หจก.ถาวรเมดไลน์ ชุมชนตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนเครือข่าย

อาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสื่อสารมวลชน ให้ข้อมูลว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ผ่านความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อของคณาจารย์ในคณะ โดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตคลิปวิดีโอให้กับผู้ฝึกอาชีพที่เป็นผู้บกพร่องทางปัญญา บุคลากรของศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร และบุคลากรในโครงการสวนผักถาวรฯ เพื่อให้สามารถผลิตสื่อเพื่อใช้กับช่องทางการสื่อสารของตนเอง และเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลผลิตให้กับสังคมได้รับทราบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยการนำเสนอข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับชุมชนที่สามารถนำไปเล่าเรื่องได้หลากหลาย และมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการสามารถนำไปต่อยอดในการนำเสนอเนื้อหาต่อไปในอนาคต

พ.ต.อ.หญิง รัชนีกร เทพมณี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร เล่าให้ฟังในส่วนของสถานที่ฝึกอาชีพงานเกษตรของผู้พิการทางสติปัญญาว่า ในบริเวณนี้มีการทำการเกษตรที่หลากหลาย อาทิ ผักไฮโดรโปรนิกส์ โรงเห็ด ผลไม้ รวมถึงมีบ่อเลี้ยงปลาด้วย ซึ่งในส่วนของงานเกษตรนี้จะมีผู้ที่บกพร่องทางปัญญาเข้ามาเป็นทีมงานในการช่วยงาน โดยมีผู้ฝึกอาชีพ (job coach) นำทีมให้การปลูกผักต่าง ๆ ซี่งผลผลิตที่ได้จะนำไปจำหน่ายผ่านทางโซเชียลมีเดีย และส่งมอบให้ผู้ปกครองของนักเรียนของศูนย์ฯ รวมถึงให้นักเรียนของศูนย์ฯ นำไปจำหน่ายตามตลาดนัดต่าง ๆ ทั้งนี้ การที่ผู้พิการและบุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อในโครงการนี้ จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์มีความครอบคลุมมากขึ้น

คุณอารยา ชูผกา หัวหน้าโครงการสวนผักถาวรปลูกผักปันวันละมื้อ กรรมการผู้จัดการ หจก.ถาวรเมดไลน์ กล่าวว่า โครงการที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการได้รับความรู้ด้านการผลิตสื่อ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นำไปเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาแหล่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เชิงสุขภาวะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้างผ่านสื่อที่ได้จากการดำเนินงานร่วมกัน

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโครงการสวนผักถาวรปลูกผักปันวันละมื้อ พื้นที่อาหารสร้างทักษะชีวิตในโรงงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน ตัวแทนชุมชน นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วม สำหรับสื่อที่ได้จากโครงการนี้ จะถูกนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการปลูกผักอินทรีย์ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อส่งเสริมความรู้ในการสร้างพื้นที่ทางด้านอาหารที่ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนใกล้เคียง

(ภาพที่ 2 อาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ)

(ภาพที่ 3 พ.ต.อ.หญิง รัชนีกร เทพมณี)

(ภาพที่ 4 คุณอารยา ชูผกา และ อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ)

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา