คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลี่ยนแปลงวันสอบภาคฤดูร้อน/2562 (ส่วนกลาง) เป็นวันที่ 8-15 ก.ค. 2563

เลื่อนสอบs2562

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง (ครั้งที่ ๒)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีส่วนกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-ด๙) สามารถควบคุมได้แต่ในบางพื้นที่ยังพบผู้ติดเชื้อทำให้ยังคงต้องมีมาตรการป้องกันโรคเพื่อไมให้เกิตการระบาดซ้ำ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยปีการศึกษา ภาคการศึกษา และวันสำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมติที่ประชุม ก.บ.มร. วาระที่๔๘ ครั้งที่ ๑๐๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่และวันสำเร็จการศึกษาของปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นดังนี้

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พฤ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓- อ.๓ มี.ค. ๒๕๖๓      ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ทาง INTERNET

พ.๔ มีค. ๒๕๖๓ – อ. ๑๐ มี.ค. ๒๕’๖๓        ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ. ๑๐มี.ค.๒๕๖๓ – พ. ๑๘มี.ค. ๒๕๖๓        ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ (โดยใช้การลงทะเบียนเรียน ONLINE)

พ. ๑ เม.ย.๒๕๖๓ – จ.๑๑ พ.ค. ๒๕๖๓        บรรยายในชั้นเรียน

อ. ๗ ก.ค. ๒๕๖๓                                             เตรียมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/ง๕๖๒ (งดบรรยาย)

พ. ๘ ก.ค. ๒๕๖๓ – พ. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓       สอบไล่ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒

พฤ. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓                                       วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล ทองประยูร)
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาสัยรามคำแหง

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา