คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ RU Play & Learn

RU play and Learn-๒๑๐๓๑๘-29

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การสื่อสารประเด็นทางสังคม หรือ RU Plearn (Play & Learn) เพื่อเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตเนื้อหาหลากรูปแบบ

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 คณะสื่อสารมวลชนได้จัดกิจกรรมอบรมฯ ในโครงการ RU Plearn (Play & Learn) เพื่อฝึกประสบการณ์การสร้างสรรค์สื่อสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย (Multi-Platform Media) โดยมี อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน กล่าวเปิดงานในวันแรก

ทั้งนี้มีวิทยากรภายนอกมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ อาจารย์พิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีให้ความรู้ในประเด็นการถ่ายภาพและการนำเสนอประเด็นสังคม และ คุณบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ ประธานบริหารและผู้อำนวยการครีเอทีฟ บ้านดอยปุย ดิจิทัลเอเจนซี่

ในส่วนของวิทยากรภายใน มีอาจารย์อาลี ปรียากร และอาจารย์อนุรักษ์ จันทร์ดำ ร่วมถ่ายทอดความรู้

หลังจากนี้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อไปตลอดปี โดยจะได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงประเด็นทางสังคมที่ตนเองสนใจ ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่านเสียง (Audio Content) ผ่านการผลิตวิทยุออนไลน์ และสื่อเสียงพอดแคสต์ (Podcast) การสื่อสารผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว (Video Content) โดยเนื้อหาที่ผลิตจะนำไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มวิดีโอหลากหลายช่องทาง รวมไปถึงการสื่อสารผ่านตัวอักษร (Text Content) ผ่านสื่อเว็บบล็อก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา