คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติวเพื่อนก่อนสอบ(วิจัย) 2/63

ติวเพื่อนน

ติวเพื่อนก่อนสอบ(วิจัย) 2/63
คณะสื่อสารมวลชนจัดบรรยายสรุปวิชา MCS4170(4106) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ภาค 2/63 ให้แก่นักศึกษา โดย รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ อาจารย์ประจำวิชาMCS4170
ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น 10 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักศึกษาที่สนใจสามารถลงที่เบียนได้ที่ https://forms.gle/92XqpWV4CSycqsWw9 หรือแสกน QR Code ในรูปประชาสัมพันธ์ได้เลย
* รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คนเท่านั้น !!!
**เพื่อลดความแออัด ตามแนวทางปฏิบัติและมาตราการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา